Przejęcie spółki jawnej przez spółkę z o.o. nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2229/17). Nie zgodził się wtedy z fiskusem, że przewidziane w art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 ustawy o CIT wyłączenia z przychodów dotyczą wyłącznie aportu w formie niepieniężnej. W art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT mowa jest o „wartościach otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego”. Natomiast art. 12 ust. 4 pkt 11 mówi o „kwotach i wartościach stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy”.
NSA orzekł, że w świetle tych przepisów nie ma przychodu nie tylko w razie wkładu niepieniężnego, lecz także w każdej sytuacji, w której spółka kapitałowa otrzymuje aktywa na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.
W najnowszej interpretacji dyrektor KIS potwierdził, że z podatkowego punktu widzenia połączenie spółki kapitałowej z osobową jest zbliżone do objęcia udziałów przez wspólników spółki osobowej w zamian za aport do spółki kapitałowej. Z gospodarczego punktu widzenia są to zdarzenia tożsame, bowiem ich celem jest wydanie wspólnikowi udziałów (akcji) w zamian za wniesiony przez niego majątek do spółki kapitałowej – stwierdził organ.
Potwierdził więc, że art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 ustawy o CIT mają zastosowanie nie tylko w przypadku „klasycznego” aportu. Do powiększenia kapitału zakładowego w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 4, a także do przekazania nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów (akcji) w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 11 tej ustawy, może dojść także w wyniku połączenia spółek i przejęcia przez spółkę kapitałową majątku spółki osobowej. Niczym nieuzasadnione byłoby więc różne traktowanie podwyższenia kapitału w spółce kapitałowej w drodze aportu oraz w drodze połączenia ze spółką osobową i przejęcia jej majątku – przyznał.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.303.2020.1.SG