Od niemal pół roku łatwiej jest przeprowadzać tzw. połączenia odwrotne. Są one neutralne podatkowo, ale nie wtedy, gdy za ciągiem zdarzeń kryje się niedozwolona optymalizacja.
Potwierdzają to dwa pisma szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwsze z nich to opinia z 22 czerwca 2020 r. zabezpieczająca przed zastosowaniem generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (nr DKP2.8011.19.2019). W drugim – z 2 czerwca 2020 r. (nr DKP2.8011.18.2019) ‒ szef KAS odmówił wydania takiej opinii. Oba pisma łączy to, że dotyczą planowanego połączenia odwrotnego. [ramka]
Na czym to polega
Zgodnie z art. 491 par. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) spółki kapitałowe mogą łączyć się między sobą oraz ze spółkami osobowymi (przy czym spółka osobowa nie może być spółką przejmującą ani nowo zawiązaną). Z kolei spółki osobowe mogą łączyć się między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej.
Dostępne sposoby łączenia się spółek są uregulowane w art. 492 par. 1 k.s.h. Z przepisu tego wynika, że połączenie może polegać na:
• przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), albo
• zawiązaniu spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).
Od 1 marca 2020 r. łatwiejsze stało się przeprowadzanie tzw. połączeń odwrotnych, w których spółką przejmującą jest spółka zależna, a spółką przejmowaną – spółka dominująca. Na mocy nowelizacji z 19 lipca 2019 r. zmieniło się bowiem brzmienie art. 515 k.s.h. W rządowym uzasadnieniu tłumaczono tę zmianę następująco: „Projektowana zmiana art. 515 par. 1 k.s.h. polega na wyraźnym dopuszczeniu możliwości wydawania wspólnikom spółki przejmowanej udziałów lub akcji własnych, które spółka przejmująca nabyła w wyniku połączenia. Regulacja ta ma na celu ułatwienie przeprowadzania tzw. połączeń odwrotnych, w których spółką przejmującą jest spółka zależna, a spółką przejmowaną – spółka dominująca. Umożliwi to spółce przejmującej wydanie wspólnikom spółki przejmowanej własnych udziałów lub akcji nabytych w drodze sukcesji uniwersalnej, bez konieczności uprzedniego podwyższania kapitału zakładowego (w celu dokonania tzw. emisji połączeniowej) oraz umorzenia udziałów (akcji) własnych nabytych w wyniku połączenia”.