Spółka zależna może wypłacić swojemu zagranicznemu udziałowcowi dywidendę bez podatku, nawet jeśli zostanie on potem przejęty przez inny polski podmiot – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wyjaśnił, że warunek nieprzerwanego posiadania przez dwa lata nie mniej niż 10 proc. udziałów lub akcji w polskim podmiocie podlega sukcesji generalnej i termin ten nie zostanie przerwany z chwilą przejęcia zagranicznego udziałowca. Warunek nieprzerwanego posiadania ponad 10 proc. akcji przez dwa lata może więc zostać spełniony także przez spółkę przejmującą z siedzibą w Polsce.
Pytanie zadała polska spółka inwestycyjna, która planowała przejęcie podmiotu zależnego z Holandii. Wskutek tego stałaby się m.in. akcjonariuszem polskiej spółki, w której zagraniczny podmiot posiadał do tej pory ponad 10 proc. akcji.
Polska spółka podjęła uchwałę o wypłaceniu mu dywidendy, zanim jeszcze doszło do zakończenia procesu przejęcia holenderskiego podmiotu.
Dywidenda miała zostać wypłacona bez podatku u źródła, bo holenderska spółka spełniała wszystkie warunki zwolnienia przewidziane w art. 22 ust. 4 – 4b ustawy o CIT. Przede wszystkim jest to warunek nieprzerwanego posiadania akcji polskiej spółki przez dwa lata.
Problem polegał na tym, że zarówno wypłata dywidendy do Holandii, jak i przejęcie zagranicznego podmiotu, nastąpiłyby przed upływem tego dwuletniego okresu. Powstało więc pytanie, czy przejęcie przerwie bieg tego terminu, co oznaczałoby utratę prawa do zwolnienia z podatku od dywidendy.
Spółka przejmująca (inwestycyjna) uważała, że jako sukcesor wszelkich praw i obowiązków przejmie, zgodnie z art. 93 ordynacji podatkowej, również prawo do zwolnienia dywidendy z podatku, wynikające z posiadania akcji podmiotu zależnego przez dwa lata. Na potwierdzenie tego przywołała interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 grudnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 211/18).
Dyrektor KIS potwierdził taką wykładnię. Wyjaśnił, że przewidziana w art. 93 ordynacji zasada sukcesji dotyczy także przejęcia praw i obowiązków zagranicznych osób prawnych, jeżeli prawa te i obowiązki wynikają z polskich przepisów podatkowych.
Słowem, przejęcie holenderskiego podmiotu nie przerwie dwuletniego okresu posiadania akcji niezbędnego do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła. Warunek ten będzie teraz musiała spełnić polska spółka przejmująca – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.174.2020.2.JKT