Mój klient prowadzi warsztat samochodowy. W związku z tym, że podczas napraw wymieniane są części, na fakturach wykazywane są części samochodowe oraz robocizna. Czy od 1 października w nowym pliku JPK_VAT faktury takie będą musiały być wykazywane z oznaczeniem GTU_07? Czy faktury wystawiane przez klienta na kwoty powyżej 15 tys. zł powinny być oznaczane wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” i wykazywane w nowym pliku JPK_VAT z oznaczeniem MPP?
TEMAT: Nowy JPK_V7
PROBLEM: Oznaczenia GTU i transakcji
1 października 2020 r. ma wejść w życie rozporządzenie sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Przewiduje ono m.in. wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbowych dotyczących niektórych towarów i usług (par. 10 ust. 3 rozporządzenia) [tabela] oraz oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (par. 10 ust. 4 rozporządzenia). Analogiczne oznaczenia wykazywane będą w nowym pliku JPK_VAT.
Tabela. Oznaczenia stosowane w ewidencji VAT
Symbol Czego dotyczy
01 Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, m.in. benzyn silnikowych i lotniczych, gazu płynnego, olejów napędowych i opałowych, biopaliw ciekłych
03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
05 Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, m.in. odpadów szklanych, gumowych, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, surowców wtórnych
06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59‒63, 65, 66, 69 i 94‒96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, m.in. folii typu stretch, komputerów, dysków twardych (HDD), telefonów komórkowych, konsoli do gier wideo
07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944)
10 Dostawa budynków, budowli i gruntów
11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 136; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284)
12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
Z par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia wynika, że oznaczane liczbą będą musiały być m.in. dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach CN 8701-8708 oraz CN 8708 10. Dostawy takie w ewidencji VAT oznaczane będą liczbą 07, a w nowym pliku JPK_VAT przez wpisanie wartości „1” w polu GTU_07.
Z kolei z par. 10 ust. 4 pkt 13 oraz par. 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wynikać będzie obowiązek oznaczania symbolem „MPP” transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W konsekwencji od 1 października 2020 r. transakcje objęte obowiązkowym split paymentem trzeba będzie oznaczać w ewidencji VAT (zarówno u sprzedawców, jak i u nabywców) symbolem „MPP”, a w nowym pliku JPK_VAT przez wpisanie wartości „1” w polu MPP.
Mając to na uwadze, pragnę wskazać, że przyjmuje się, iż w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów nie dochodzi do podlegających odrębnemu opodatkowaniu dostaw części wykorzystanych do naprawy, gdyż ich wartość stanowi element podstawy opodatkowania usług naprawy pojazdów (zob. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 lutego 2012 r., nr ILPP4/443-747/11-2/EWW). Nie zmienia tego wykazywanie zużytych do naprawy części zamiennych w odrębnych pozycjach faktur dokumentujących świadczenie takich usług (co poniekąd stanowi powszechnie popełniany błąd – zob. interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 grudnia 2019 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.451.2019.1.MK). Uważam w związku z tym, że – zważywszy, iż usługi naprawy samochodów nie zostały wymienione w par. 10 ust. 3 rozporządzenia – wskazanych transakcji podatnik nie będzie musiał oznaczać liczbowo w nowym pliku JPK_VAT.
Z tego samego powodu podatnik, o którym mowa, nie musi oznaczać wskazanych faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”, a w stanie prawnym obowiązującym od 1 października 2020 r. nie będzie miał obowiązku wykazywania ich w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT z oznaczeniem MPP. To pierwsze potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być wspomniana już interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 grudnia 2019 r. W interpretacji tej czytamy, że „w związku z wejściem w życie z dniem 1 listopada 2019 r. art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, wystawiane faktury, dokumentujące świadczone przez Wnioskodawcę usługi serwisowe nie są objęte obowiązkiem umieszczania w ich treści adnotacji «mechanizm podzielonej płatności»”.
Podstawa prawna
• par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. c, par. 10 ust. 4 pkt 13, par, 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127)
• art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106)