Skoro przychód ze zbycia akcji jest zaliczany do zysków kapitałowych, to to samo dotyczy odsetek oraz różnic kursowych z tytułu pożyczki na zakup tych akcji – orzekł wczoraj WSA w Warszawie.
Chodziło o firmę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej. W 2009 r. kupiła ona 10 proc. akcji belgijskiej spółki. W tym celu zaciągnęła pożyczkę w euro w spółce francuskiej.
Problem pojawił się w 2018 r., gdy w ustawie o CIT został wprowadzony podział źródeł przychodów na zyski kapitałowe oraz inne przychody (w tym z działalności operacyjnej).
Spór z fiskusem dotyczył tego, do którego źródła spółka powinna przypisać różnice kursowe oraz koszty uzyskania przychodu z tytułu odsetek od pożyczki.
Spółka uważała, że zarówno jedne, jak i drugie powinna przypisać do kosztów z działalności operacyjnej, a więc przyporządkowanych do innych źródeł przychodów. Argumentowała, że odsetki są związane z finansowaniem jej podstawowej działalności, a nie z zyskami kapitałowymi. Uważała, że nie są to koszty bezpośrednio związane z nabyciem akcji spółki belgijskiej ani nie są to wydatki na objęcie udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.
Przekonywała, że tak samo trzeba podchodzić do różnic kursowych. Powstają one w związku ze spłatą pożyczki. Trzeba je więc traktować tak samo jak koszt główny, czyli odsetki. Są więc kosztem działalności operacyjnej.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja sygn. 0114-KDIP2-2.4010.253.2019.1.AS). Stwierdził, że spółka ponosi koszty pośrednie związane z nabyciem udziałów (akcji), które powinny być przypisane do źródła: zyski kapitałowe. Wyjaśnił, że dotyczy to wszystkich wydatków (bezpośrednich i pośrednich), które są związane z nabyciem udziałów (akcji). Uznał więc, że do tego źródła należy zaliczyć zarówno odsetki, jak i różnice kursowe.
Na potwierdzenie wskazał art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, zgodnie z którym przychody ze zbycia udziałów (akcji) uważa się za przychody z zysków kapitałowych.
Z fiskusem zgodził się wczoraj WSA w Warszawie. W pełni podzielił argumentację przedstawioną przez WSA w Gliwicach w wyroku z 3 października 2018 r. (sygn. akt I SA/Gl 786/18). Gliwicki sąd wyjaśnił wtedy, że w art. 7b ustawy o CIT mamy katalog przychodów z zysków kapitałowych i żaden inny przepis tej ustawy nie przewiduje możliwości przypisania przychodów wymienionych w art. 7b do innego źródła. A zatem, gdy dany przychód zawiera się w katalogu określonym w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT, a jednocześnie jest on uzyskiwany przez podmiot inny niż wymieniony w art. 7b ust. 2 tej ustawy (a więc nie przez bank, ubezpieczyciela lub inne instytucje finansowe), to nie można go przypisać do innych źródeł niż zyski kapitałowe. Artykuł 7b ust. 1 ustawy nie daje podstaw, aby uzależniać jego zastosowanie od celu, w jakim podatnik nabył akcje (udziały).
Skoro więc zbycie akcji kwalifikowane jest do zysków kapitałowych, to również odsetki i różnice kursowe z tytułu pożyczki na zakup tych akcji należy zaliczać do tego źródła – orzekł warszawski WSA
Uzasadniając wyrok, sędzia Piotr Dębkowski dodał, że w sprawie nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 13e ustawy o CIT. Jego celem jest bowiem wyłączenie możliwości rozpoznawania odsetek (kosztów finansowania dłużnego) wynikających z przeprowadzania tzw. transakcji dept push down, stosowanej przy przejęciach spółek. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 12 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2235/19.