Ministerstwo Finansów zapowiada zmianę, dzięki której podatek od towarów i usług, cło i akcyzę będzie można płacić z rachunku VAT agencji celnej, jeżeli wcześniej otrzyma ona równowartość tych należności od importera z jego konta VAT.
Wynika tak z odpowiedzi resortu finansów na pismo Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Ministerstwo poinformowało, że odpowiednia regulacja została już przygotowana i zostanie przedstawiona w projekcie nowelizacji ustawy o VAT. Projekt, po uzyskaniu wpisu do wykazu prac Rady Ministrów, zostanie skierowany do konsultacji publicznych, w tym również do Polskiej Izby Spedycji i Logistyki – dodało MF.

Zabrania przepis

Dziś brak możliwości zapłaty należności przywozowych z rachunku VAT agencji celnej wynika wprost z art. 62b ustawy – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.).
Przepis ten mówi, że przedsiębiorcy mogą wpłacać cło, VAT i akcyzę z tytułu importu towarów z rachunku VAT tylko bezpośrednio na rachunek urzędu skarbowego. Nie mogą więc wpłacać ich na rachunek VAT agencji celnej dokonującej zgłoszenia celnego w ich imieniu (na podstawie wystawionej przez nią noty księgowej), mimo że technicznie byłoby to możliwe.
ikona lupy />
DGP

Wygoda dla importera…

Dla wielu przedsiębiorców handlujących z państwami trzecimi jest to problem, ponieważ z reguły współpracują oni z agencjami celnymi i to one najczęściej rozliczają i wpłacają należności importowe do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu (właściwego do poboru tych należności).
‒ Taka praktyka ma swoje uzasadnienie – mówi Rafał Pogorzelski, doradca podatkowy, partner w ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o. Wyjaśnia, że z jednej strony jest to wygodne dla importera, bo może on zlecić wykonanie wszystkich obowiązków związanych ze zgłoszeniem celnym towarów i zapłatą należności wyspecjalizowanemu podmiotowi (agencji celnej). Z drugiej strony daje to agencjom celnym kontrolę nad realizacją procedur celnych i terminowym regulowaniem należności przywozowych.

…bezpieczeństwo dla agencji

Kontrola nad płatnościami jest dla agencji celnych szczególnie ważna, bo zwykle stosują one zabezpieczenia, czyli gwarantują zapłatę należności importowych. ‒ Szybkie i terminowe regulowanie tych należności pozwala agencjom na bieżące zwalnianie sald składanych zabezpieczeń. Zdecydowanie przyspiesza również terminy zwalniania towarów do procedury dopuszczenia do obrotu – wyjaśnia ekspert.
Podobnie tłumaczą to przedstawiciele Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Podkreślają, że agencje celne nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z operacyjnej kontroli nad sposobem regulowania należności importowych. W praktyce oznacza to, że należności te nie są regulowane z rachunków VAT importerów, tylko z rachunku agencji.
„Utrzymanie praktyki polegającej na regulowaniu należności importowych za pośrednictwem rachunków agencji celnej, która jest w zasadzie nieodzowna, nie daje się pogodzić z potrzebą zwalniania środków zalegających na rachunkach VAT importerów” – napisali przedstawiciele Izby w piśmie do Ministerstwa Finansów.

Z rachunku VAT na rachunek VAT

Przy okazji zwracają uwagę na inny problem: agencje celne nie mają dziś pewności, w jaki sposób powinny postępować, gdy na ich rachunki VAT wpłyną pieniądze od importerów z ich rachunków VAT na poczet zapłaty należności importowych. Systemy bankowe dopuszczają takie przelewy, ale – jak wskazują przedstawiciele izby ‒ brak jest w tym zakresie odpowiednich regulacji prawnych.
Zdaniem branży najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby przepisy wprost wskazywały na możliwość przelewania kwot na poczet należności importowych z rachunków VAT importerów na rachunki VAT agencji celnych oraz by jednoznacznie dopuszczały możliwość regulowania należności importowych z rachunków VAT przedstawicieli celnych na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego. Przekonują, że takie rozwiązanie byłoby korzystne również dla samej Krajowej Administracji Skarbowej – nadzór agencji celnych nad systemem regulowania należności importowych minimalizuje bowiem ryzyko występowania nieprawidłowości w tym zakresie. A zarazem pozwoliłoby to na efektywne zwalnianie środków gromadzonych na rachunkach VAT importerów i przeznaczanie ich na poczet należności przywozowych.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji nie wykluczyło zmian. „Dopuszczenie możliwości regulowania tych należności na rzecz agencji celnych jest analizowane i niewykluczone, że będzie wzięte pod uwagę w pracach legislacyjnych” – napisał resort. Z kolei z odpowiedzi resortu dla Polskiej Izby Spedycji i Logistyki wynika, że prace nad zmianami już trwają.