Umorzenie odsetek od pożyczek w ramach działań naprawczych nie podlega klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Wydał w tej sprawie opinię zabezpieczającą. Chodziło o restrukturyzację i zawarcie układu zmierzającego do umorzenia całości lub części odsetek od pożyczek. Podatnik, który wystąpił o opinię, tłumaczył, że celem jest uzdrowienie sytuacji finansowej wnioskodawcy. Chodziło o możliwość bieżącego regulowania zobowiązań (w tym tych z tytułu spłaty pożyczek) i ewentualnego zaciągnięcia innego kredytu na ich pokrycie. Podatnik miał też możliwość zawarcia układu (zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego), który pozwoliłby zmniejszyć zobowiązania wobec wierzycieli. W szerszej perspektywie przeprowadzone czynności miały prowadzić do możliwości kontynuowania działalności.
Podjęte działania nie spowodowały jednak powstania zobowiązania podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. b ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli jest to związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym. Wobec tego spółka odniosła korzyść podatkową.
Szef KAS stwierdził, że choć nie było to głównym celem dokonania przez spółkę czynności, w końcu stało się jednym z nich. Organ wyjaśnił, że z wniosku spółki wynika, iż pierwotnie planowała ona zawarcie ugody sądowej z wierzycielami, na mocy której miało dojść do umorzenia odsetek od pożyczek. W takim przypadku musiałaby zapłacić CIT. Na restrukturyzację zdecydowała się dopiero, gdy pozyskała informacje, że wówczas podatku uda się uniknąć.
Szef KAS uznał jednak, że nie są spełnione dwa pozostałe warunki zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a ordynacji podatkowej).
Po pierwsze, stwierdził, że działań spółki nie można uznać za sztuczne. Pierwotną przesłanką ekonomiczną i powodem podjęcia działań jest zapobieżenie upadłości i umożliwienie dalszego funkcjonowania. – Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego należy uznać za adekwatny sposób rozwiązania problemu niewypłacalności – wskazał szef KAS.
Po drugie, podkreślił, że w tym przypadku korzyść podatkowa nie pozostaje w sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej. Takiej sprzeczności można bowiem się dopatrywać, gdy „podatnik przez sztuczne działania doprowadził do zastosowania lub niezastosowania norm skutkujących efektem podatkowym nieadekwatnym do charakteru realizowanych działań gospodarczych”. W rozpatrywanym przypadku tak jednak nie było.
Z tych powodów szef KAS potwierdził w swojej opinii, że czynność przeprowadzona przez podatnika nie spełnia ustawowych kryteriów unikania opodatkowania.
Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 9 lipca 2020 r., sygn. DKP3.8011.6.2020