Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych mają charakter materialnoprawny i mogą być przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
DGP
To kolejny już wyrok sądu pierwszej instancji, z którego wynika, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie może odmawiać odpowiedzi na pytania o przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR). Fiskus ciągle jednak nie zmienia zdania, a do tego może powołać się na korzystny dla siebie prawomocny wyrok WSA z Poznania z 5 grudnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 825/19). Sąd zgodził się wtedy z fiskusem, że przepisy o MDR mają charakter procesowy, a nie materialnoprawny, a to oznacza, że wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie byłoby bezcelowe. Taki dokument nie chroniłby bowiem podatnika.
Spór podatników z fiskusem rozstrzygnie się więc zapewne dopiero po tym, gdy wyroki wyda Naczelny Sąd Administracyjny.
W najnowszym wyroku chodziło o spółkę, która chciała ustalić, czy jej pracownicy (np. główna księgowa) mają status wspomagających w rozumieniu przepisów o MDR. Ewentualna odpowiedź pozytywna mogłaby oznaczać, że spółka musiałaby powiadomić pisemnie pracowników o pozyskaniu numeru schematu podatkowego. We wniosku o interpretację zwracała ona uwagę, że definicja wspomagającego z art. 86a par. 1 pkt 18 ordynacji podatkowej jest niejasna i dlatego odpowiedź fiskusa jest niezbędna.
Dyrektor KIS odmówił jednak wydania interpretacji indywidualnej. Wyjaśnił, że mogą one dotyczyć jedynie przypadków, w których zobowiązanie podatkowe wynika z przepisów materialnoprawnych. Przepisy o MDR nie wprowadzają żadnych obciążeń fiskalnych, mają charakter procesowy, a więc interpretacja w ich zakresie nie miałaby żadnej mocy ochronnej – podkreślił fiskus.
Innego zdania był poznański WSA, który wyjaśnił, że skoro przepisy o MDR wprowadzają liczne obowiązki raportujące, to jak najbardziej mają charakter materialnoprawny. Interpretacja indywidualna wydana w ich zakresie będzie też chronić podatnika przed odpowiedzialnością karnoskarbową.
Podobnie orzekły wcześniej m.in. WSA w Poznaniu w wyroku z 13 maja br. (sygn. akt I SA/Po 39/20) i WSA w Warszawie w wyrokach z 30 kwietnia br. (sygn. akt III SA/Wa 2430/19) i 11 marca br. (sygn. akt III SA/Wa 2423/19). W pierwszym z nich sąd w stolicy uzasadnił swój korzystny dla podatnika wyrok stwierdzeniem, że „obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy o obowiązkowym ujawnianiu schematów podatkowych (tzw. MDR) budzą liczne wątpliwości interpretacyjne”. Na wydawanie interpretacji w zakresie MDR zezwolił także WSA w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 8 kwietnia br. (sygn. akt I SA/Go 61/20). Wszystkie te korzystne orzeczenia podobnie jak najnowsze z Poznania są jednak nieprawomocne.

OPINIA

Poczekajmy na sąd kasacyjny

Wyrok WSA w Poznaniu to dobry znak dla podatników. Daje bowiem nadzieję, że będą mogli uzyskać informacje dotyczące regulacji w zakresie schematów podatkowych. To zaś jest ważne o tyle, że przepisy MDR nie należą do łatwych, a jednocześnie ich nieprzestrzeganie wiąże się z surowymi sankcjami.
Do tej pory organy podatkowe konsekwentnie odmawiały wydawania interpretacji w zakresie schematów podatkowych, a orzecznictwo sądowe było niejednolite. Wydaje się jednak, że zaczyna się kształtować pozytywna dla podatników linia orzecznicza, czego przykładem jest komentowany wyrok. Na ostateczne rozstrzygnięcie tego problemu przyjdzie jednak podatnikom poczekać: w przypadku innych, korzystnych dla podatników wyroków zostały wniesione skargi kasacyjne, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydać będzie musiał NSA.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Poznaniu z 24 lipca 2020 r. (sygn. akt I SA/Po 52/20).