Jaka stawka VAT na obrane i pokrojone warzywa. Czy na fakturach trzeba podawać kody CN.
Podatniczka kupuje warzywa (np. od rolników) i przygotowuje je pod konkretne zamówienia klientów, najczęściej obiera, kroi i pakuje. Czy w takim przypadku należy rozpoznawać tylko dostawę towarów czy również świadczenie usługi? Jaką stawkę VAT należy stosować w tej sytuacji?
Nie zawsze świadczenia wykonywane przez podatników mają charakter jednorodny. Często jest tak, że świadczenia składają się z grupy czynności. Pojawia się w takich przypadkach pytanie, czy wykonanie tych czynności należy traktować łącznie (jako jedno świadczenie o charakterze kompleksowym), czy odrębnie (jako dwa lub więcej świadczeń).
Wskazać w związku z tym należy, że w wyroku z 25 lutego 1999 r., sygn. C-349/96, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że każde świadczenie usług musi być zasadniczo uznawane za odrębne i niezależne. Z innej jednak strony TSUE wskazał, że świadczenie obejmujące jedną usługę z ekonomicznego punktu widzenia nie powinno być sztucznie dzielone, gdyż mogłoby to zakłócić funkcjonowanie systemu VAT.
W mojej ocenie w przedstawionej sytuacji podział wykonywanych czynności na towar i usługę byłby podziałem sztucznym. Jednocześnie dominującym elementem jest w przedstawionej sytuacji dokonywanie dostaw towarów (warzyw), element usługowy ma zaś charakter pomocniczy. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji podatniczka dokonuje jedynie dostaw towarów, tj. warzyw.
Z kolei warzywa są na gruncie CN klasyfikowane w dziale 7, czyli są opodatkowane VAT według stawki 5 proc. na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 5 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Dotyczy to również warzyw obieranych, krojonych i pakowanych, gdyż nie należą one do towarów klasyfikowanych w innych działach CN. W konsekwencji uważam, że dokonywane przez podatniczkę dostawy warzyw są opodatkowane VAT według stawki 5 proc. ©℗
Podstawa prawna
• art. 41 ust. 2a, poz. 5 załącznika nr 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106)
Jak wiadomo, od 1 lipca 2020 r. zmieniły się sposób identyfikowania towarów dla celów VAT z kodów PKWiU na kody CN. Czy w związku z tym konieczne jest obecnie wskazywanie kodów CN na fakturach dotyczących towarów opodatkowanych według obniżonych stawek VAT?
Od 1 lipca 2020 r. stosowane jest nowe brzmienie załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, a więc załączników wymieniających towary i usługi opodatkowane VAT według – odpowiednio – stawki 8 proc. i 5 proc. Jedna z wynikających z tego zmian polega na rezygnacji z dotychczas stosowanych we wskazanych załącznikach symboli PKWiU z 2008 r. Symbole te zostały zastąpione odpowiednimi:
  • symbolami CN – w przypadku towarów, oraz
  • symbolami PKWiU z 2015 r. – w przypadku usług.
Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym jednak ze stosowanych od 1 lipca 2020 r. przepisów nie wynika obowiązek wskazywania symboli CN ani symboli PKWiU z 2015 r. na fakturach. W konsekwencji nie jest to konieczne ani w przypadku faktur dotyczących towarów i usług opodatkowanych VAT według stawki podstawowej, ani gdy na fakturze widnieją stawki obniżone, ani w sytuacji, gdy chodzi o towary i usługi zwolnione od VAT. W tym ostatnim przypadku konieczne może być – podobnie jak rzecz się miała dotychczas – wskazanie podstawy prawnej zwolnienia (art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT).
A zatem na wystawianych od 1 lipca 2020 r. fakturach podatnicy nie muszą wskazywać kodów CN (ani symboli PKWiU z 2015 r.). Nie ma jednak przeszkód, aby kody te podatnicy wskazywali na fakturach dobrowolnie.
Podstawa prawna
• art. 106e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106)