Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprezentowała 22 czerwca br. skrót wytycznych przygotowanych przez ICAEW Technical Advisory Service (dział doradztwa technicznego Instytutu Biegłych Księgowych Anglii i Walii)
Standard MSB 501 Dowody badania – szczegółowe rozważania dla wybranych pozycji zawiera i omawia procedury związane z inwentaryzacją. Wymagania wynikające z tego standardu nie zostały zmienione w wyniku pandemii. Standard wskazuje, że jeśli są zapasy istotne dla sprawozdania finansowego, biegły rewident uzyskuje wystarczające i odpowiednie dowody badania dotyczące istnienia i stanu zapasów poprzez obecność podczas spisu z natury, chyba że jest to niewykonalne. ICAEW, która jest organizacją członkowską IFAC, w swoich wytycznych rozpatruje właśnie poszczególne możliwe przypadki i zwraca uwagę biegłych na zagadnienia szczegółowe.

Wirtualnie