Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak w nowym jednolitym pliku kontrolnym oznaczać grupy towarów i usług, usługi niematerialne, procedury szczególne, jak traktować faktury korygujące oraz jak postępować w razie ulgi na złe długi.
Wskazówki te zostały opublikowane na stronie internetowej MF w formie pytań i odpowiedzi. Resort odniósł się w nich do problemów i wątpliwości zgłaszanych już przez firmy przygotowujące się do wdrożenia JPK_V7.

Co z oznaczeniami

Nowością będzie konieczność znakowania w JPK_V7 wybranych transakcji. Chodzi o przyporządkowanie do konkretnych grup towarów i usług (GTU) wskazanych w rozporządzeniu ministra finansów z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988) oznaczeń – od 01 do 13 realizowanych towarów i usług – a także odpowiednie znakowanie procedur szczególnych, takich jak np. obowiązkowy split payment. O podzielonej płatności piszemy w artykule obok.
Jeśli chodzi o oznaczenia GTU, to przykładowo, jeśli podatnik będzie sprzedawał napoje alkoholowe, wówczas będzie musiał oznaczyć taką transakcję w JPK_V7 kodem „01”. Gdy będzie świadczył usługę transportową, to będzie musiał podać przy niej kod „13” itd.
MF potwierdziło na swojej stronie internetowej, że obowiązek oznaczenia GTU będziemy stosować wyłącznie w JPK, a nie na fakturach.
Nabywcy będą więc mieli dodatkową pracę. W praktyce – jak mówi Krystian Łatka –już żądają od sprzedawców podania takich oznaczeń na fakturach.
MF potwierdziło też, że możliwe jest stosowanie kilku oznaczeń GTU dla jednej faktury, np. w sytuacji gdy na dokumencie mamy wykazanych kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU lub gdy jeden towar kwalifikuje się do kilku GTU.
Przykładowo, chodzi o sytuacje, gdy faktura dokumentuje dostawę alkoholu na rzecz podmiotu powiązanego. W nowym JPK taką fakturę należy oznaczyć, wpisując wartość „1” w polach: GTU_01 oraz TP.
MF doprecyzowało, że nie można jednocześnie stosować dla danego wpisu oznaczenia: „RO”, „WEW”, „FP” dla dokumentów sprzedażowych oraz „MK”, „WEW”, „VAT_RR” dla dokumentów zakupowych.
Resort wskazał też, że oznaczenia trzeba stosować również do towarów używanych, a nie tylko nowych. Oznaczenia GTU trzeba też będzie stosować przy refakturowaniu usług i fakturach zaliczkowych.

Również przed 1 października

Z odpowiedzi MF wynika też, że kody GTU trzeba będzie podać również dla faktur wystawionych przed wejściem w życie nowego JPK_VAT, czyli przed 1 października, jeżeli obowiązek podatkowy powstanie po tej dacie.
– Dotyczy to także np. faktur zakupowych, wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia już w okresie obowiązywania JPK_V7 – wyjaśniło MF.
Oznaczać kodami GTU trzeba też będzie faktury korygujące wystawione do dokumentów otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK.
– To słuszne podejście, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nowe obowiązki są powiązane z treścią ewidencji, a nie faktur – ocenia Krystian Łatka.

Usługi niematerialne

Problem może się pojawić z oznaczaniem w JPK usług niematerialnych. Chodzi np. o usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Trzeba je będzie oznaczać w JPK jako „GTU_12”.
Jednak ani w ustawie o VAT, ani w rozporządzeniach do niej nie ma definicji usług o charakterze niematerialnym. Ministerstwo samo to przyznaje. „Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi” – tłumaczy MF. Radzi, aby pomocniczo posługiwać się PKWiU.

Świadczenia kompleksowe

MF wyjaśniło, że samo rozbicie na fakturze elementów składowych czynności kompleksowej (dostawy, usługi), nie oznacza, że faktura musi mieć oznaczenia GTU. Chodzi np. o kompleksowe usługi transportu lub gastronomii. Jeśli usługa transportu jest dodatkowym kosztem dostawy towaru, to nie trzeba jej oznaczać (jako GTU_13) – wskazuje resort.
Wyjaśnia, że nie trzeba oznaczać (jako GTU_10) usług budowlanych czy remontów. Oznaczenie to dotyczy natomiast leasingu finansowego budynku, budowli i gruntów, skoro w ramach tego leasingu nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel – czytamy w odpowiedzi MF.
Oznaczać (GTU_10) trzeba też sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność i ustanowienie prawa wieczystego gruntu. Są to bowiem dostawy towarów.
Oznaczeń nie trzeba będzie natomiast stosować do nabyć, które u nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług).

Faktury do paragonów

Faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem „FP”) trzeba będzie ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione.
– Resort nie wyjaśnił jednak, czy tak samo należy podchodzić do faktur wystawionych konsumentom – zauważa Krystian Łatka. Nie wiadomo więc, czy w przypadku gdy sprzedaż została ujęta w kasie fiskalnej, to faktury też należy zaraportować jako „FP”.

Co z korektami

MF wskazało też, jak należy podchodzić do faktur korygujących. Wyjaśniło, że faktury korygujące należy oznaczać symbolami GTU tylko, gdy korekty dotyczą towaru lub usługi objętych oznaczeniami GTU. Jeśli korekta dotyczy wyłącznie towaru lub usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, to faktury korygującej nie należy oznaczać w JPK_V7.
O korektach faktur dotyczących towarów z załącznika nr 15, objętych split paymentem, piszemy w artykule obok.

Oznaczanie procedur i dokumentów

MF wyjaśnia również, jak oznaczać procedury szczególne, inne niż MPP. Przykładowo, oznaczenie SW (sprzedaż wysyłkowa) dotyczy dostawy z terytorium kraju, zarówno opodatkowanej w kraju, jak i w innych państwach Unii Europejskiej.
Natomiast oznaczenia WEW dotyczące sprzedaży wewnętrznej trzeba będzie użyć m.in. przy nieodpłatnym przekazaniu towarów na cele osobiste, korekcie rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia tego podatku, sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury, sprzedaży bezrachunkowej (sprzedaży na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej).
– Natomiast transakcje dotyczące importu usług, WNT czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia WEW), jeżeli taki dokument został wystawiony – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
Jeśli będziemy mieć do czynienia z importem towarów od podmiotu powiązanego, to w ewidencji sprzedaży taką transakcję trzeba będzie oznaczyć jako „TP”, a w ewidencji zakupu jako „IMP”.

Korekta związana z ulgą na złe długi

W przypadku ulgi na złe długi nie należy stosować oznaczenia WEW ani po stronie wierzyciela, ani po stronie dłużnika – wyjaśnił resort.
Co innego – dodał – jeśli mamy do czynienia z transakcją dotyczącą świadczenia usług zwolnionych z VAT, które nie są dokumentowane fakturą. MF wskazuje, że ujmuje się je w pliku na podstawie dokumentu wewnętrznego. Radzi, aby w składanym pliku w polach ,,NrKontrahenta”, ,,NazwaKontrahenta” wpisać słowo ,,Brak”. W polu „DowodSprzedazy” można wpisać numer dokumentu wewnętrznego, zaś w polu „TypDokumentu” należy wpisać „WEW”.

Jak wypełnić

MF wskazało też kilka sytuacji, jak wypełnić plik JPK_V7. Przykładowo, jeśli ewidencja i deklaracja nie zawiera w danym okresie żadnych wpisów, a więc podatnik w danym okresie nie dokonał żadnej transakcji, to mimo tego musi złożyć tzw. „zerowy” JPK_V7.
W takim przypadku – wskazuje MF – w elemencie Deklaracja należy wypełnić pola P_38 oraz P_51 wartością „0”. Ponadto w polach LiczbaWierszySprzedazy oraz LiczbaWierszyZakupow wpisać wartość „0”, a w polach PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony wykazać wartość „0.00”.
MF wskazało też, że wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_V7, czyli sprzed 1 października, trzeba będzie korygować przy użyciu struktury JPK_VAT(3). Dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik będzie chciał w grudniu br. złożyć korektę JPK za luty br.