Do uzgodnień międzyresortowych na początku czerwca trafił projekt zmian rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Proponuje się, aby rozporządzenie to weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2020 r. Później, bo od 1 stycznia 2021 r., miałyby wejść w życie:

Więcej na ten temat przeczytasz w książce " Klasyfikacja Budżetowa 2021"

  • paragraf 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”,
  • zmiana nazwy rozdziału 85513 na „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”.
Zmian jest sporo. Warto wspomnieć przede wszystkim właśnie o planie utworzenia nowego paragrafu 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”. Planowane jest to w związku z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568). A dokładnie zgodnie z art. 137 tej ustawy. Będzie też nowy paragraf 088 „Wpływy z opłaty prolongacyjnej”, który ma być wyodrębniony z paragrafu 091 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”. Ma to na celu identyfikację opłaty prolongacyjnej, która jest odrębną od odsetek należnością. W związku z tą zmianą zmodyfikowano również objaśnienia do paragrafu 091.
Będą też zmiany zakresu paragrafów w jednostkach samorządu terytorialnego w grupach dotacji i subwencji poprzez usunięcie paragrafów 250 i 252, które nie dotyczą wydatków JST. Zmiana ta ma charakter porządkowy i dostosowujący.
Kolejna dotyczy zmiany objaśnień do paragrafu 307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom”, która ma na celu zagregowanie tytułów ustawowych należności w nim zawartych. W ustawach regulujących funkcjonowanie różnych służb nazewnictwo i zakres pozauposażeniowych świadczeń dla funkcjonariuszy są różnorodne, jednak w dużym stopniu są to należności o podobnym charakterze. Przyjęte w projekcie brzmienie objaśnień ma pozwolić na bardziej jednolite klasyfikowanie tych należności oraz uniknięcie większości błędów klasyfikacyjnych dotyczących pozauposażeniowych świadczeń dla funkcjonariuszy, w tym Służby Celno-Skarbowej. Wzięto przy tym pod uwagę regulacje ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695) wprowadzającej nowe definicje składników uposażeń, świadczeń i innych tytułów wypłat na rzecz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Zmiany obejmą także klasyfikację wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. W projekcie rozporządzenia dokonano też wielu zmian porządkowych. Będą też utworzone nowe rozdziały:
  • 75031 „Działalność Instytutu Europy Środkowej”,
  • 75211 „Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne”,
  • 75819 „Rezerwy subwencji ogólnej dla województw”.
Ponadto ze względu na liczbę zmian oraz potrzebę zapewnienia przejrzystości załączników nr 2, 3 i 4, ustalono także nowe brzmienie tych załączników.