Nowelizacja klasyfikacji budżetowej generalnie weszła w życie 6 sierpnia br. (z dniem następującym po dniu ogłoszenia), ale z mocą od 1 stycznia 2020 r. (z pewnymi wyjątkami). Przy czym część zmian po raz pierwszy trzeba będzie zastosować dopiero do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021. Modyfikacja ta obejmuje rozdziały, a także paragrafy dochodowe i wydatkowe. Dotyczy także klasyfikacji wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.

Więcej na ten temat przeczytasz w książce " Klasyfikacja Budżetowa 2021"

Warto zapoznać się z wprowadzonymi zmianami, gdyż kierownik jednostki sektora (główny księgowy jednostki) musi dokonać wyboru odpowiedniego sposobu klasyfikowania wydatku zgodnie z istniejącym stanem faktycznym i stosownie do postanowień umowy zawartej z określonym podmiotem. I tak jedną z istotniejszych zmian jest wprowadzenie nowego paragrafu wydatkowego 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”. Jest to spowodowane ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342). Wspomniany wyżej par. 471 po raz pierwszy ma zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.
Należy też zaznaczyć, że uchylone przez nowelę podziałki nie znajdują zastosowania w 2020 r. z uwagi na brak podstawy prawnej do ponoszenia takich wydatków (paragraf 494) lub zakończenie zadań realizowanych z ich użyciem. Natomiast wprowadzenie większości zmian z dniem 1 stycznia 2020 r. tj. z mocą wsteczną, było niezbędne w celu jednolitego zaewidencjonowania wszystkich właściwych dla nich przepływów w bieżącym roku. Stosowanie podziałek klasyfikacyjnych odnosi się jedynie do podmiotów z sektora publicznego, m.in. do organów administracji publicznej.
Dodano także – w załączniku nr 8 „Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego” w paragrafie „418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” – pozycję „418011 Rekompensata pieniężna wypłacana funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę”. Zrobiono to w związku z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1635; dalej: ustawa zmieniająca). Wprowadziła ona m.in. zmiany do ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360), ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 305) oraz ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 384; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695). Zgodnie z ustawą zmieniającą w zamian za czas służby przekraczający ww. normę funkcjonariuszowi w okresie rozliczeniowym przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo – po zakończeniu okresu rozliczeniowego – rekompensata pieniężna, o ile w terminie 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi on z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze. Zatem w klasyfikacji konieczne było dodanie przedmiotowej pozycji.
Dostosowano też nazewnictwo w związku z ustawą z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2473). Zmieniła ona nazwę dotychczasowego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Fundusz Solidarnościowy. Dlatego zmieniono nazwę rozdziału 85326 na „85326 Fundusz Solidarnościowy” oraz paragrafu 412 na „412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (w załącznikach do rozporządzenia nr 2 i 4). Mając na uwadze wskazany w powyższej ustawie katalog świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, dokonano również zmiany w objaśnieniach do paragrafu „311 Świadczenia społeczne”, uzupełniając je o świadczenia finansowane ze środków tego Funduszu. Ponadto w załączniku nr 7 i nr 8 paragraf „412 Składki na Fundusz Pracy” otrzymał brzmienie:
– „412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
– 412001 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – pracownicy
– 412002 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – członkowie służby cywilnej
– 412003 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z innych tytułów”
W rozporządzeniu dokonano też zmian porządkowych w zakresie nazw m.in.:
– rozdziału „60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” – poprzez usunięcie z nazwy rozdziału informacji dotyczącej wydatków nie ujmowanych w tym rozdziale i przeniesienie jej do objaśnień,
– rozdziału „85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – poprzez dostosowanie brzmienia rozdziału do innych rozdziałów obejmujących składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za wybrane grupy osób. Ta zmiana ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.

Porównanie

Nowelizacja wprowadziła też nowe brzmienie załącznikom nr 2, 3 i 4 do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji. Z powodu całkiem dużej liczby modyfikacji trudno je wychwycić. Aby ułatwić zapoznanie się z nowościami, porównaliśmy te załączniki.
Jedną ze zmian jest uchylenie paragrafów 238 i 645 (dochodowych i wydatkowych) obejmujących dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Przypomnijmy: od 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczenia wychowawczego realizują wojewodowie. Ponadto z informacji na temat wykonania budżetu państwa wynika, że w 2019 r. ww. paragrafy nie były już wykorzystywane. Jednak w rozporządzeniu z 27 lipca br. znalazło się zastrzeżenie, że do 31 grudnia 2020 r. stosuje się je w brzmieniu dotychczasowym.
Kolejna zmiana dotyczy zakresu paragrafów w JST w grupach dotacji i subwencji – usunięto paragrafy 250 i 252, które nie dotyczą wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta ma charakter porządkowy i dostosowujący.
Rozporządzenie zmodyfikowało też objaśnienia do paragrafu „307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom”, co miało na celu zagregowanie tytułów ustawowych należności w nim zawartych. W ustawach regulujących funkcjonowanie różnych służb, nazewnictwo i zakres pozauposażeniowych świadczeń dla funkcjonariuszy są różnorodne, jednak w dużym stopniu są to należności o podobnym charakterze. Przyjęte brzmienie objaśnień pozwala na bardziej jednolite klasyfikowanie tych należności oraz umożliwi uniknięcie większości błędów klasyfikacyjnych dotyczących pozauposażeniowych świadczeń dla funkcjonariuszy, w tym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. W tym przypadku uwzględniono regulacje ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1106), która wprowadziła nowe definicje składników uposażeń, świadczeń i innych tytułów wypłat na rzecz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Zmieniono też objaśnienia do paragrafów „438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia” oraz „439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – w związku ze zmianą podstawy prawnej w zakresie definicji „przedsiębiorcy” – poprzez zastąpienie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawą z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086). Dokonano też aktualizacji wynikających z wdrożenia reformy polskiego systemu oświaty w związku z ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910). Otóż w objaśnieniach do paragrafów przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty zastąpiono przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Chodzi o paragrafy:
  • „066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w załączniku nr 3,
  • „067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w załączniku nr 3,
  • dochodowy „240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” (zał. 3) oraz wydatkowy „240 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” (zał. 4). Ponadto w objaśnieniach do tych paragrafów dokonano aktualizacji w zakresie przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących wpływów do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, w związku ze zmianą konstrukcji art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
Usunięto też część objaśnień do paragrafów „297 Różne przelewy” (w załącznikach nr 3 i 4) odnoszących się do przepływów dotyczących roku budżetowego 2017, tj. środków przekazywanych na podstawie art. 16a ustawy z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. poz. 1984; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 138). Pozostałe zmiany prezentujemy w tabelarycznych ściągawkach. [tabele nr 1, 2 i 3]
Tabela 1. Załącznik nr 2 – Klasyfikacja rozdziałów*
Czynność Gdzie Nowe brzmienie Komentarz
Zmieniono W dziale 752 – Obrona narodowa zmiana nazwy rozdziału 75215 „75215 Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki” Zmiana wynikała z potrzeby dostosowania do rzeczywistego charakteru i celu realizowanych zadań. Ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmiany nazwy rozdziału 75628 „Wpływy z podatku akcyzowego od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów” Zmiany dokonano, aby nazwa obejmowała także preparaty smarowe w związku ze zmianami, jakie w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone zostały na mocy ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086). Ustawa ta (w celu wyeliminowania nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą olejów smarowych, które często były nieprawidłowo klasyfikowane jako preparaty smarowe) wprowadziła opodatkowanie akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
W dziale 855 – Rodzina zmiana nazwy rozdziału „85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” Ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmiana nazw rozdziału 85326 „85326 Fundusz Solidarnościowy” Dostosowano nazwy do zmiany dotychczasowego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Fundusz Solidarnościowy.
Uchylono Gdzie Co Komentarz
W dziale 758 – Różne rozliczenia uchylono rozdział „75813 Rozliczenia z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności” Zmiana ta jest wprowadzana w związku z brakiem planowania przepływów o takim charakterze w ostatnich latach, nie przewiduje się także by te podziałki klasyfikacji były wykorzystywane w przyszłości;
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uchylono rozdziały „85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, „85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” oraz „85507 Dzienni opiekunowie” Utworzono w to miejsce jednego rozdziału „85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Zmiana ta wynika z dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i ma na celu m.in. ułatwienie realizacji tych zadań, uelastycznienie realizacji budżetu w tym zakresie, jak również ułatwienie racjonalnego i efektywnego wykorzystywania środków na rozwój systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Do 31 grudnia 2020 r. stosuje się jeszcze w brzmieniu dotychczasowym.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchylono objaśnienia do rozdziału „90095 Pozostała działalność” Objaśnienia dotyczyły opłaty legalizacyjnej w związku z regulacjami wynikającymi z ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Zgodnie z art. 255 pkt 8 tej ustawy opłata legalizacyjna stanowi przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, a nie jak dotychczas budżetu państwa.
Utworzono Gdzie Nowa pozycja Komentarz
W dziale 750 – Administracja publiczna nowy rozdział „75031 Działalność Instytutu Europy Środkowej” Jego utworzenie umożliwiło wyodrębnienie środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań Instytutu wynikających z ustawy z 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej (Dz.U. poz. 2270).
W dziale 752 – Obrona narodowa nowy rozdział „75211 Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne” Utworzenie rozdziału miało na celu umożliwienie klasyfikowania środków związanych z działaniami w cyberprzestrzeni i wsparciem kryptologicznym. Zmiana ta wiąże się z rozwojem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez m.in. pozyskanie nowej zdolności operacyjnej do działań w cyberprzestrzeni. Zmiana ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.
W dziale 758 – Różne rozliczenia utworzono nowy rozdział „75819 Rezerwa subwencji ogólnej dla województw” Zmiana spowodowana wejściem w życie 29 października 2019 r. ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1951). Ustawa wprowadza w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich, rezerwę subwencji ogólnej. Rezerwa ta przeznaczona jest dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Modyfikacja objaśnień w zakresie uzupełnienia podstaw prawnych jest niezbędna do poprawnego prezentowania przedmiotowych środków. Zmiana ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia utworzono nowy rozdział „85146 Działalność dyspozytorni medycznych” Powodem są zmiany wprowadzone ustawą z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1115; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2130). Zgodnie z nimi od 31 grudnia 2020 r. dyspozytornia medyczna będzie komórką organizacyjną dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (art. 9 ust. 1). Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 882) dyspozytornie medyczne tworzą i prowadzą właściwi terytorialnie wojewodowie. W związku z powyższym oraz z uwagi na wyodrębnienie finansowania w zakresie tworzenia i prowadzenia dyspozytorni medycznych w budżetach wojewodów zasadne jest utworzenie odrębnego rozdziału, w którym będą klasyfikowane takie zadania. Zmiana w dziale 851 ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej utworzenie rozdziału „85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Uchylono rozdziały „85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, „85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” oraz „85507 Dzienni opiekunowie” i utworzono w to miejsce jeden rozdział 85516. Zmiana ta wynika z dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.
Tabela 2. Załącznik nr 3 – klasyfikacja paragrafów, dochodów, przychodów i środków*
Czynność Gdzie Nowe brzmienie Komentarz
Zmieniono Objaśnienia do paragrafu „277 Środki na uzupełnienie dochodów województw” „Paragraf ten obejmuje rezerwy, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 70d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.” Zmiana w związku z wejściem w życie 29 października 2019 r. ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1951). Ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.
Objaśnienia do paragrafu „040 Wpływy z opłaty produktowej” „Paragraf ten obejmuje wpływy, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1932, z późn. zm.).” Zmiana w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej tj. ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1932; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284).
Objaśnienia do paragrafu „091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”; „W paragrafie tym ujmuje się odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.” Zmodyfikowana objaśnienia do paragrafu 091 z powodu utworzenia nowego paragrafu „088 Wpływy z opłaty prolongacyjnej”. Został on wyodrębniony z paragrafu 091 w celu identyfikacji opłaty prolongacyjnej, która jest odrębną od odsetek należnością. Zmiana ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.
Zmiany nazwy paragrafu 106 i dodanie objaśnień „106 Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na rzecz państwowych funduszy celowych oraz na wyodrębniony rachunek ministra właściwego ds. pracy na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu Paragraf ten nie obejmuje wpływów na Fundusz Rezerwy Demograficznej, o których mowa w paragrafie 109.” W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji do aktualnego stanu faktycznego tj. likwidacją niektórych funduszy wymienionych w nazwie tego paragrafu, na mocy art. 117 ustawy z 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730). Jednocześnie, w związku z wprowadzonym bardziej ogólnym brzmieniem nazwy paragrafu, dodano objaśnienia, wskazujące, że paragraf ten nie obejmuje wpływów na Fundusz Rezerwy Demograficznej klasyfikowanych w paragrafie 109.
Uchylono Gdzie Co Komentarz
Paragraf 060 „060 Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności” Zmiana ta jest wprowadzana w związku z brakiem planowania przepływów o takim charakterze w ostatnich latach, nie przewiduje się także by te podziałki klasyfikacji były wykorzystywane w przyszłości.
Utworzono Gdzie Nowa pozycja Komentarz
Nowy paragraf 088 „088 Wpływy z opłaty prolongacyjnej”. Paragraf został wyodrębniony z paragrafu 091 w celu identyfikacji opłaty prolongacyjnej. Ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.
Tabela 3. Załącznik nr 4 – klasyfikacja paragrafów, wydatków i środków (z objaśnieniami)*
Czynność Gdzie Nowe brzmienie Komentarz
Zmieniono Objaśnienia do paragrafu „219 Rezerwy subwencji ogólnej” „Paragraf ten obejmuje rezerwy, o których mowa w art. 26 i 70d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.” Zmiana w związku z wejściem w życie w 29 października 2019 r. ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.
Objaśnienia do paragrafu „277 Środki na uzupełnienie dochodów województw” „Paragraf ten obejmuje rezerwy, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 70d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.” j.w.
Objaśnienia do paragrafu 493 „Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2019 r. poz. 2181, z późn. zm.).” Z powodu zmiany nazwy przywołanej w objaśnieniach ustawy (z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji zmieniła nazwę na ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników) oraz zmianą konstrukcji przepisu dotyczącego przeznaczenia przychodów z prywatyzacji.
Uchylono Gdzie Co Komentarz
Część objaśnień do paragrafu „459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” „Paragraf ten obejmuje między innymi odszkodowania Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych.” Zmiana ta jest wprowadzana w związku z brakiem planowania przepływów o takim charakterze w ostatnich latach, nie przewiduje się także by te podziałki klasyfikacji były wykorzystywane w przyszłości.
Usunięto w załączniku nr 4 zdania „Objaśnienia do paragrafów 302 do 305, 307, 401 do 404, 409 do 410 i 417 do 418 opracowano w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 31 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).” Zmiana w związku z uchyleniem przywołanego przepisu.
Uchylenia paragrafu 494 „494 Dofinansowanie z państwowego funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem.” Zmiana z uwagi na uchylenie przepisów stanowiących podstawę prawną przepływów klasyfikowanych w tym paragrafie tj. art. 49 ust. 3 ustawy z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2152) oraz art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2019 r. poz. 2181).
Utworzono Gdzie Nowa pozycja Komentarz
Nowy paragraf wydatkowy 267 z objaśnieniami „267 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Paragraf ten obejmuje m.in. dotacje celowe dla instytutów Sieci Łukasiewicz na realizację projektów badawczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. poz. 534, z późn. zm.)” Zmiana w związku z przepisami ustawy z 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. poz. 534; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875), co umożliwia właściwe ewidencjonowanie środków dla instytutów Sieci Łukasiewicz. Instytuty są podmiotami spoza sektora finansów, które mogą otrzymywać z budżetu państwa (za pośrednictwem Prezesa Centrum Łukasiewicz) dotacje celowe.
*Wybrane zmiany wynikające z porównania starego brzmienia załączników nr 2, 3 i 4 do załączników z nowego rozporządzenia z 27 lipca br. Pominięto te omówione wcześniej w tekście na str. C6

Do końca roku

Do 31 grudnia 2020 r. stosuje się jeszcze w brzmieniu dotychczasowym:
1) rozdziały „85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, „85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” oraz „85507 Dzienni opiekunowie”;
2) paragrafy „238 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” oraz „645 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, określone w załączniku nr 3 i nr 4 do starego rozporządzenia.
Podstawa prawna
• rozporządzenie ministra finansów z 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1340)
• rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1340)