Składana w tym roku po raz pierwszy deklaracja DSF-1 powinna być złożona za 2020 r., a nie za 2019 r. Urzędy skarbowe same to poprawiają i przesyłają podatnikom odręczną korektę.
DGP
Podatnicy, którzy rozliczali się za pomocą ministerialnej aplikacji e-Deklaracje, nie mieli jednak innej możliwości, jak złożyć deklarację DSF-1 za 2019 r. System nie pozwalał na wpisanie innej daty.
– Automatycznie wpisywany był rok 2019. Ci, którzy składali zeznania elektronicznie, nawet jeżeli chcieli wskazać 2020 r., nie mogli tego zrobić, ponieważ system automatycznie wskazywał 2019 r. – mówi Michał Rodak, doradca podatkowy z Grant Thornton.
Fiskus sam to przyznaje w pismach do podatników. Zaczyna je od słów: „w związku z błędnym działaniem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów, które spowodowało sporządzenie oraz przypisanie deklaracji ze wskazaniem niewłaściwego roku, którego dotyczy deklaracja, tj. 2019 zamiast 2020...”.

Nowe przepisy

Przepisy o daninie solidarnościowej obowiązują od 1 stycznia 2019 r., a bieżący rok jest pierwszym, kiedy trzeba było je zastosować. Danina wynosi 4 proc. od nadwyżki sumy dochodów podatkowych powyżej 1 mln zł. Mimo że została ona uregulowana w ustawie o PIT (art. 30h), a podstawę jej obliczenia stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów wynikających z rocznego zeznania PIT, to jednak nie jest to podatek dochodowy.
Nie rozlicza się go na formularzach zeznań PIT, ale w deklaracji DSF-1.
Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, które uzyskują dochody:
  • podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (np. z pracy, emerytury), czyli gdy mają zastosowanie formularze: PIT-40A, PIT-36 i PIT-37 (art. 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy PIT),
  • z niektórych zysków kapitałowych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, gdy podatek według stawki 19 proc. jest wykazywany w zeznaniu PIT-38 (art. 30b ustawy PIT),
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, gdy podatek według stawki 19 proc. jest wykazywany w zeznaniu PIT-36L (art. 30c ustawy PIT),
  • z zagranicznej jednostki kontrolowanej, gdy podatek według stawki 19 proc. jest wykazywany w zeznaniu PIT-CFC (art. 30f ustawy PIT).

Niejasne regulacje

Zgodnie z art. 30h ust. 4 ustawy o PIT, deklarację należy złożyć i daninę solidarnościową wpłacić w terminie „do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego”.
– Z przepisów dotyczących daniny solidarnościowej rzeczywiście można wywieść, że w składanych deklaracjach należało wskazać 2020 r. – przyznaje Michał Rodak. Dodaje jednak, że nie było to oczywiste, skoro nawet w aplikacji Ministerstwa Finansów wskazano rok 2019. Dopiero teraz okazuje się, że było to błędem. Przyznają to same urzędy skarbowe w pismach wysyłanych do podatników.
Zdaniem Michała Rodaka przepisy powinny być jednak napisane w bardziej zrozumiały sposób. Szczególnie że – jak podkreśla ekspert – podatnicy przyzwyczajeni są, że do 30 kwietnia składają zeznania PIT za ubiegły rok podatkowy.
W tym przypadku jednak przepis brzmi inaczej. Artykuł 45 ustawy o PIT mówi bowiem o „30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym”, a nie – jak w przypadku daniny solidarnościowej – o terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego”.
– W wydanych przez ministra finansów 28 sierpnia 2019 r. objaśnieniach podatkowych do przepisów o daninie solidarnościowej w ogóle nie poruszono kwestii dotyczącej wskazania roku w składanej deklaracji – zwraca uwagę ekspert.
W związku z tym wielu podatników złożyło deklaracje DSF-1 ze wskazaniem 2019 r., co teraz skutkuje koniecznością korekt. Na szczęście organy podatkowe dokonują ich z urzędu.

Brak kary

Przypomnijmy, że choć termin na rozliczenie daniny solidarnościowej i jej wpłatę minął 30 kwietnia br., to w praktyce podatnicy mieli na to znacznie więcej czasu – do minionego poniedziałku 1 czerwca. Za takie opóźnienie nie było konsekwencji karnych, ani nie trzeba płacić odsetek za zwłokę.
Zgodnie z art. 15zzj specustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) złożenie deklaracji DSF-1 i wpłata daniny do 1 czerwca br. jest równoznaczna ze złożeniem czynnego żalu. Skarbówka nie może więc z tego powodu wszcząć postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
Z kolei rozporządzeniem z 22 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 916) minister finansów zaniechał poboru odsetek za zwłokę. Chodzi o odsetki za okres od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.