Czym się różni remont od rekonstrukcji, a adaptacja od modernizacji? Wyjaśnił to dyrektor KIS.
O interpretację zwrócił się podatnik, który odświeżył elewacje budynków używanych w działalności gospodarczej, a także wymienił zniszczoną kostkę brukową na parkingu, wjeździe i chodnikach. Spytał, czy wydatki te może zaliczyć od razu do kosztów uzyskania przychodu.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wskazał zarazem na różnice między remontem a ulepszeniem. To ostatnie prowadzi do podniesienia wartości użytkowej składnika majątku, więc zaliczenie do kosztów odbywa się przez odpisy amortyzacyjne. Wyjątek dotyczy wydatków nieprzekraczających 10 tys. zł; te mogą zostać zaliczone do podatkowych kosztów jednorazowo w dacie poniesienia.
Ulepszeniem – jak wskazał dyrektor KIS – może być przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja lub rekonstrukcja. Wyjaśnił, że przebudowa to zmiana struktury wewnętrznej obiektu, bez jego powiększania. Jeżeli powiększymy powierzchnię lub objętość, to mamy już do czynienia z rozbudową.
Z kolei adaptacją nazwiemy przystosowanie obiektu do nowych funkcji, a modernizacją jego unowocześnienie, czyli wyposażenie obiektu w urządzenia lub cechy, których wcześniej nie miał, a będące wytworami nowszej myśli technicznej.
Wśród sposobów na ulepszenie wymienianych w art. 22g ust. 17 ustawy o PIT jest jeszcze rekonstrukcja. Organy podatkowe traktują ją jako ponowną budowę, odtworzenie elementów obiektu, zwykle zniszczonych lub zużytych.
Natomiast pojęcie remontu powinno być rozpatrywane zgodnie z jego definicją zawartą w art. 3 ust. 8 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) – wskazał dyrektor KIS. Wyjaśnił więc, że remontem są roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego istniejącego obiektu budowlanego, niebędące bieżącą konserwacją. Jednocześnie ustawa pozwala na stosowanie innych materiałów niż użyte pierwotnie.
Zdaniem fiskusa remont ma więc na celu przywrócenie stanu technicznego i użytkowego obiektu, podtrzymanie lub odtworzenie wartości środka trwałego. Nie dochodzi przy nim – inaczej niż przy ulepszeniu – do istotnej zmiany cech użytkowych, unowocześnienia lub przystosowania do pełnienia nowych funkcji.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 16 kwietnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.34.2020.2.JG