Importerzy maseczek ochronnych i respiratorów niezbędnych do zwalczania pandemii koronawirusa nie muszą martwić się o cło i VAT od importu. Nie ma też podatku od darowizn wyrobów medycznych, czy to krajowych, czy sprowadzonych z zagranicy.
DGP
Niezależnie od tego każdy darczyńca – zarówno podatnik PIT, jak i CIT – może odliczyć od dochodu dwukrotność darowizny przekazanej odpowiednim organizacjom na potrzeby prowadzonej przez nie walki z koronawirusem.
Pandemia wymusiła wprowadzanie kolejnych zachęt podatkowych do wyposażania służby zdrowia w niezbędne produkty. Preferencje zostały wprowadzone na czas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

W VAT i podatkach dochodowych

DGP
Pierwszym krokiem było rozporządzenie z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. poz. 527). Z jego par. 10 wynika, że w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. zerową stawką VAT są objęte dostawy (w tym darowizny) wymienionych w tym przepisie wyrobów medycznych na rzecz: Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz szpitali zakaźnych jednoimiennych wpisanych do odpowiedniego wykazu. Warunkiem jest zawarcie pisemnej umowy darowizny, z której wynikać będzie przeznaczenie podarowanych przedmiotów.
Z kolei specustawa z 31 marca 2020 r. dotycząca walki z koronawirusem (Dz.U. poz. 568 ze zm.) wprowadziła zachęty na gruncie przepisów o PIT i CIT. Wynika z nich, że podatnik, który przekaże do 30 kwietnia br. darowiznę wymienionym już podmiotom (ARM, CBRSP i szpitalom zakaźnym jednoimiennym), może odliczyć od dochodu nawet dwukrotność darowizny. Późniejsze przekazania też są objęte preferencją, tylko odpowiednio niższą.

Bez cła i VAT

Kolejna zmiana wymagała zgody Komisji Europejskiej. 26 kwietnia 2020 r. Polska wystąpiła do Brukseli o czasowe zwolnienie z cła i VAT od importu produktów medycznych niezbędnych do walki z koronawirusem. Jednocześnie minister finansów zawiesił pobór obu danin w oczekiwaniu na decyzję Brukseli. Ta zapadła 3 kwietnia br. i była pozytywna. Zwolnienie z cła i VAT od importu produktów obowiązuje w okresie od 30 stycznia br. do 31 lipca 2020 r.
Przedsiębiorca, który w oczekiwaniu na zgodę KE zapłacił już cło, może je odzyskać, tak jak i VAT od importu, o ile nie pomniejszył on już VAT należnego (art. 40 ustawy o VAT).
Niezależnie od tego 7 kwietnia 2020 r. minister podpisał rozporządzenie (Dz.U. poz. 628), zgodnie z którym zwolniono z VAT do 31 sierpnia 2020 r. import i wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów medycznych podarowanych następnie na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub szpitali zakaźnych jednoimiennych, wpisanych do odpowiedniego wykazu. Warunkiem jest zawarcie z nimi pisemnej umowy darowizny.

Więcej potrzebujących

W kolejnym rozporządzeniu – 24 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 736) rozszerzono zakres stosowania stawki 0 proc. VAT na darowizny wyrobów medycznych przekazane m.in. na rzecz domów pomocy społecznej i noclegowni dla bezdomnych (z mocą od 25 kwietnia br. do 31 sierpnia 2020 r.).
Niezależnie od tego minister objął stawką 0 proc. VAT darowizny zagranicznych produktów leczniczych (np. leków), które wcześniej były przedmiotem importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, a ich zakup sfinansowano ze zbiórki publicznej zorganizowanej przez organizację pożytku publicznego. Taki produkt musi być użyty w specjalistycznej terapii, której przeprowadzenie za granicą stało się wykluczone po zamknięciu granic przez nasz kraj.
OPINIA

Nadpłacone cło można odzyskać

Agnieszka Kisielewska, menedżer w MDDP
Zwolnienie na potrzeby walki z pandemią zostało ustanowione wstecznie, w związku z tym wielu importerów zapłaciło cła importowe w okresie objętym zwolnieniem (od 30 stycznia 2020 r.), przywożąc spoza UE np. maseczki czy inne środki ochrony indywidualnej. Aby odzyskać zapłacone pieniądze, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do organów celnych na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego. Wniosek o zwrot nadpłaconego cła składa się w terminie trzech lat od dnia powiadomienia o długu celnym. Zwrot jest bez odsetek. Preferencja może zostać przyznana tylko wtedy, gdy w dniu dokonywania zgłoszenia celnego z dokumentów wynika zobowiązanie importera do zakupu, przywozu i przekazania importowanych towarów uprawnionym organizacjom.