Niestety, nowelizacja Tarczy antykryzysowej nie wprowadza istotnych zmian w podatkach. Nadal brak w niej rozwiązań, które w sposób bezpośredni mogłyby wpłynąć na poprawę cash flow podatników.

Pewną nadzieję w tym zakresie można było wiązać w poprawkami Senatu do projektu nowelizacji, które przewidywały zwolnienie (pod pewnymi warunkami) podatników PIT i CIT z płatności zaliczek na podatek dochodowy (w tym jako płatników), możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy również dla dużych podatników czy też skrócenie do 7 dni terminu na zwrot środków znajdujących się na rachunku split payment. Poprawki te zostały jednak na końcowym etapie legislacyjnym odrzucone przez Sejm.

Do pozytywnych aspektów podatkowych Tarczy 2.0. należy zaliczyć:

Pomoc dla organizacji pożytku publicznego

 • przedłużenie terminu na przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego; Tarcza antykryzysowa 1.0. przewiduje możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT bez konsekwencji karnoskarbowych dla deklaracji złożonych do 31 maja 2020 r. Wobec braku dostosowania terminu przekazania 1% podatku do możliwości późniejszego przekazania deklaracji PIT, podatnicy składający deklarację roczną po 30 kwietnia nie mogliby przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tarcza 2.0. wprowadziła taką możliwość dla oświadczeń PIT-OP (składanych przez emerytów) lub zeznań podatkowych złożonych do 1 czerwca 2020 r. (lub korekty zeznań złożonych do 30 czerwca 2020 r.);
 • możliwość wprowadzenia na podstawie uchwały rady gminy
 • zwolnienia lub
 • przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków lub budowli

również zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19;

Pomoc dla przedsiębiorców

 • uznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przyznawanych na rzecz podatników na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19 za pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej (Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). W praktyce oznacza to, że podatnicy będą mogli skorzystać ze zwiększonego limitu pomocy publicznej do 800 tyś. EUR (podczas, gdy obecny limit wynosi 200 tyś EUR);
 • przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników PIT i CIT, których rok podatkowy lub obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.;
 • przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych dokumentacji grupowej dla podatników PIT i CIT, których rok podatkowy lub obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018, a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.;
 • możliwość zachowania statusu grupy podatkowej dla podatników, którzy poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości w zobowiązaniach podatkowych (tj. wskazanych w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit d lub pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Skorzystanie z tego rozwiązania dotyczy jedynie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. i zakończył po 31 grudnia 2019 r. lub roku podatkowego, który rozpoczął się po 31 grudnia 2019 i zakończył przed 1 stycznia 2021 r.;
 • skorzystanie z 3-miesięcznego zwolnienia z regulowania należności z tytułu składek do ZUS nie będzie stanowić dla podatników przychodu zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i prawnych;
 • umorzenie wraz z odsetkami pożyczek przyznanych dla mikroprzedsiębiorców (w wysokości 5 tyś zł) nie będzie stanowić przychodu zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i podatku dochodowym od osób prawnych;

Inne rozwiązania

 • wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży oraz zamiany walut wirtualnych tzw. kryptowalut (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu);
 • zawieszenie fikcji doręczenia pism w toku prowadzonych kontroli podatkowych, kontroli celno – skarbowych oraz postępowań podatkowych. Tarcza antykryzysowa 2.0. wskazuje, że nieodebrane pisma – których termin odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii – nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Przepis ten jednak nie ma zastosowania do kontroli lub postępowań wiążących się podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz postępowań o których mowa w dziale IIIb Ordynacji podatkowej (dotyczących przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych)
Katarzyna Lisowska starszy prawnik, radca prawny Kancelaria Prawna GESSEL