Wynagrodzenie dyrektora przedszkola należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia to, że w świetle ustawy o systemie oświaty prowadzenie takiej placówki to nie biznes – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła dyrektora niepublicznego przedszkola, który zgodnie z ustawą o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) pobiera dotację oświatową. Jako organ prowadzący przedszkole wypłaca z niej sobie wynagrodzenie.
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy po zmianach w prawie wprowadzonych od 2017 r. wynagrodzenie dyrektora jest nadal zwolnione z PIT.
Mężczyzna tak uważał. Wskazał na art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT, zgodnie z którym zwolnione z podatku są: dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.
Zastrzeżenie to wyłącza ze zwolnienia część dotacji przeznaczoną na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Dyrektor wskazał jednak, że nie prowadzi działalności gospodarczej, a więc art. 21 ust. 36 ustawy o PIT nie ma do niego zastosowania. Argumentował, że w świetle ustawy o systemie oświaty prowadzenie przedszkola nie jest działalnością gospodarczą.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie miał jednak wątpliwości, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą, bo spełnia przesłanki wskazane w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT. Wykonuje ją bowiem w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na osiągnięcie zysku. Jego wynagrodzenie, sfinansowane z dotacji oświatowej, nie jest więc zwolnione z PIT, jak pozostała część dotacji.
Tak samo orzekły sądy. WSA we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 520/17) zwrócił uwagę na to, że działalność dyrektora przedszkola ma charakter zarobkowy, a nie społeczny. Jego aktywność jest też zorganizowana, m.in. wiąże się z zatrudnieniem pracowników i zawieraniem odrębnych umów. Poza tym jest to działalność ciągła, a nie incydentalna, a dyrektor przedszkola prowadzi ją na własny rachunek i we własnym imieniu. Sąd nie miał więc wątpliwości, że wynagrodzenie dyrektora jest przychodem z działalności gospodarczej.
Uzasadniając wyrok NSA, sędzia Bogusław Woźniak dodał, że ustawa o systemie oświaty nie decyduje, czy ktoś prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. Definiuje to ustawa o PIT (art. 5a) i jest to definicja autonomiczna, którą należy stosować na potrzeby opodatkowania – stwierdził NSA.
W innych niedawnych wyrokach – z 29 listopada 2019 r. (sygn. akt II FSK 6/18 oraz II FSK 7/18) sąd kasacyjny odniósł się do tego samego problemu, ale w kontekście pensji dyrektora niepublicznej szkoły, będącego wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej tę placówkę. W tym wypadku również NSA orzekł, że wynagrodzenie dyrektora jest opodatkowane, mimo że jest finansowane z dotacji oświatowej.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 12 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 877/18.