Oceniając, czy podatnik prowadzi profesjonalny obrót nieruchomościami, organy podatkowe mogą wziąć pod uwagę aktywność w dłuższym okresie niż ten, którego dotyczy kontrola – potwierdził NSA.
Chodziło o podatniczkę, której urząd skarbowy ustalił dochód z niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. Chodziło o obrót nieruchomościami. Kontrola i decyzje obejmowały dwa lata 2012 i 2013. Uwadze fiskusa nie uszło jednak to, że podatniczka, na przestrzeni lat 2011–2016 dokonała obrotu aż 14 mieszkaniami. Fiskus uznał, że była to już działalność gospodarcza.
Podatniczka tłumaczyła swoją aktywność koniecznością zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodziny. Twierdziła, że transakcje mieszczą się w zakresie zarządu jej majątkiem osobistym, a zakupy, remonty i sprzedaż mieszkań były efektem bądź to nietrafnych decyzji, bądź to wścibskich sąsiadów, bądź namów pracownicy biura nieruchomości.
Fiskus nie dał jednak wiary jej wyjaśnieniom. Uznano je za niewiarygodne i sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego. Organy zwróciły uwagę na to, że wyszukując nieruchomości i potencjalnych nabywców, kobieta korzystała z usług profesjonalnego biura. Przystępowała też do przetargów organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, na których kupowała lokale. Uznały, że wszystko to świadczy o zorganizowanym charakterze działalności.
Decyzje skarbówki podtrzymał WSA w Bydgoszczy. Orzekł, że w latach 2012–2013 podatniczka prowadziła działalność w sposób ciągły, zorganizowany i zarobkowy, a podejmowane przez nią czynności wykraczały poza normalny zarząd własnymi sprawami majątkowymi. Zgodził się też z fiskusem, że aktywność podatniczki w zakresie obrotu nieruchomościami występowała na przestrzeni wielu lat. Transakcje w badanych dwóch latach stanowiły niewątpliwie element działalności gospodarczej z zakresu obrotu nieruchomościami prowadzonej w okresie co najmniej 6 lat – uznał WSA.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatniczki. W jego ocenie organy podatkowe trafnie w tej sprawie wyznaczyły granicę między prywatnym zarządem majątkiem nieruchomym a obrotem profesjonalnym. Mimo że w latach, których dotyczyła sprawa, chodziło o obrót kilkoma lokalami, to fakt ten – zdaniem NSA – nie wyklucza działalności profesjonalnej.
Jak podkreśliła sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, w ciągu wielu lat podatniczka doprowadziła do obrotu aż 14 lokalami. I choć spór z fikusem ograniczał się do lat 2012 i 2013, to jednak organy, podatkowe, badając charakter działalności, miały prawo wziąć pod uwagę szerszy okres czasu, na przestrzeni którego schemat działań podatniczki był podobny.

orzecznictwo

Wyroki NSA z 5 grudnia 2019 r., sygn. akt II FSK 91/18 i II FSK 110/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia