Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca będzie mógł wystawić podatnikowi VAT fakturę do paragonu tylko wtedy, gdy ten będzie zawierał NIP nabywcy. Za próby naruszenia nowych przepisów będzie groziła surowa kara.

Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych oznacza, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

NIP obowiązkowym elementem paragonu

Nowy obowiązek zamieszczania NIP-u na paragonach będzie obowiązywał wszystkich przedsiębiorców od 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że do końca 2019 roku podatnicy mogą wystawiać faktury do paragonów, które nie posiadają NIP-u nabywcy.

Zmiana przepisów wprowadzająca NIP jako obowiązkowy element paragonu, na podstawie którego może zostać wystawiona faktura, dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami.
W przypadku transakcji tzw. B2C, czyli pomiędzy firmą a osobą prywatną, obowiązują przepisy w brzmieniu dotychczasowym. Oznacza to, że zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie nabywcy w terminie:

• do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce bądź otrzymano całość lub część zapłaty;

• nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce po końcu miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Paragon bez NIP a faktura. Co grozi za omijanie przepisów?

Sankcją będzie dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100 proc. kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Co ciekawe, sankcja w tej postaci nie będzie wymierzana w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe zobowiązanie będzie wystawiane także wobec podatników, którzy ujmą w ewidencji wystawioną dla nich fakturę dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem, który nie zawierał numeru identyfikującego tego podatnika na potrzeby podatku. Wysokość sankcji będzie wynosić 100 proc. kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Źródło: gazetaprawna.pl/PAP/wFirma