Pensja wypłacona do dnia 26. urodzin włącznie zasadniczo objęta jest zerowym PIT, ale gdy ustalony termin wypłaty pensji przypada już po tym dniu, to wówczas trzeba potrącić pracownikowi zaliczkę na podatek – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Potwierdził tym samym wcześniejsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które resort przedstawił w odpowiedzi na pytania naszej redakcji.
O interpretację podatkową poprosił urząd miasta, który zatrudnia pracowników poniżej 26. roku życia. Wynagrodzenia w urzędzie wypłacane są – zgodnie z regulaminem wynagradzania – z dołu, w 29. dniu danego miesiąca. Jeśli dzień wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, pensja jest przelewana w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ustalony termin. Urząd miasta miał kilka wątpliwości jak wywiązywać się z obowiązków płatnika w stosunku do osób, którym od sierpnia br. przysługuje zerowy PIT dla młodych (zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT). Pytania dotyczyły tego, jak ustalać prawo do zwolnienia pracowników, którzy w danym miesiącu kończą 26 lat, a dzień ten przypada przed lub po ustalonym terminie wypłaty wynagrodzenia (bądź w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień, gdy data wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy).
Dyrektor KIS wyjaśnił wątpliwości na przykładach. I tak, w sytuacji gdy:
  • pracownik kończy 26 lat w trakcie miesiąca, np. 16 września, a wypłata wynagrodzenia nastąpi 29 września, to wynagrodzenie nie jest zwolnione z PIT i trzeba pobrać zaliczkę;
  • pracownik kończy 26 lat np. 30 września, a pensja wypłacona jest przed tym dniem, czyli 29 września, to korzysta on ze zwolnienia;
  • pracownik kończy 26 lat np. 29 września, czyli w dacie wypłaty wynagrodzenia, to jest ono objęte zwolnieniem i nie ma obowiązku potrącenia zaliczki.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił również jak postępować w sytuacji, gdy ustalony u pracodawcy dzień wypłaty pensji jest dniem wolnym od pracy, a wynagrodzenie jest przelewane w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ustalony dzień.
– Wówczas ze zwolnienia korzystają wynagrodzenia pracowników, którzy ukończą 26. rok życia nie wcześniej niż w tym ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty, ustalony w regulaminie wynagradzania – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.371.2019.1.ENB