Podatnik, który wykazał zaległość w samej deklaracji, zamiast w jej korekcie, nie ma prawa do preferencyjnej 50-proc. stawki odsetek za zwłokę – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o spółkę komandytową, powstałą w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej. Zmiana formy prawnej skutkowała powstaniem u wspólników (zarówno osób fizycznych, jak i prawnych) przychodu z udziału w zyskach osób prawnych (w wysokości wartości niepodzielonych zysków oraz zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej).
Spółka jako płatnik powinna obliczyć podatek i uregulować go do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. Wypełniła ten obowiązek, ale po terminie. Zaległość wykazała w złożonej deklaracji, uwzględniając od razu obniżoną o połowę stawkę odsetek.
Dyrektor KIS uznał, że spółka nie miała prawa do preferencyjnej stawki odsetek. Wskazał na warunki wynikające z art. 56a ordynacji podatkowej: złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji (nie później niż w terminie 6 miesięcy od upływu terminu do złożenia deklaracji) i uregulowanie zaległości w ciągu 7 dni.
– Skoro przepis wymaga złożenia korekty deklaracji, to nie można stosować go w sytuacji, gdy podatnik wykazał zaległość w samej deklaracji – uznał dyrektor KIS.
Dodał, że ustawowe wymogi dotyczące stosowania niższych odsetek nie są spełnione również, gdy korekta wynika ze złożenia pierwszej deklaracji na niewłaściwym formularzu (co też miało miejsce w przypadku spółki).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 października 2019 r., sygn. BPB-2-2/4518-5/16-3/MZ