Zmiana strony umowy zawartej przed 1 stycznia 2019 r. wyklucza stosowanie korzystnych zasad odliczania rat leasingowych – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
To kolejna niekorzystna dla podatników wykładnia dotycząca obowiązujących od br. ograniczeń (do 150 tys. zł) w zaliczaniu do kosztów rat leasingowych dotyczących samochodów osobowych. Wcześniej identycznie dyrektor KIS wypowiedział się w sprawie skutków cesji umowy leasingu zawartej przed 2019 r.
Zasadniczo limit 150 tys. zł nie dotyczy umów zawartych do końca 2018 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa zostanie zmieniona lub odnowiona – wówczas trzeba stosować nowe przepisy. Wynika to z art. 8 ust. 2 ustawy nowelizującej z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159).
A co w sytuacji, gdy umowa zawarta przed 2019 r. zostanie wniesiona aportem do spółki?

Aport do spółki

Spytał o to komandytariusz, który w połowie 2019 r. wniósł aportem do spółki komandytowej całe swoje przedsiębiorstwo i zaraz potem zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej (został wykreślony z CEIDG). Jego biznes przejęła spółka.
W aporcie zostały wniesione dwie umowy leasingu samochodów o wartości netto znacznie przekraczającej 150 tys. zł. Jedna była zawarta we wrześniu 2017 r., druga w maju 2018 r. Leasingodawcy wyrazili zgodę na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków na spółkę komandytową, ale konieczne było sporządzenie aneksów do umów.
Komandytariusz chciał się upewnić, że wniesiona przez niego umowa będzie rozliczana podatkowo na dotychczasowych zasadach (tj. bez stosowania limitu 150 tys. zł).
Argumentował, że zmiana leasingobiorcy, będąca skutkiem wniesienia całego przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki komandytowej, nie powinna powodować zmiany oceny skutków prawnych zawartych już umów.
Nie zgodził się z tym jednak dyrektor KIS. Wyjaśnił, że zmianą umowy leasingu, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy nowelizującej, jest taka zmiana, która ma lub może mieć istotny wpływ na skutki w podatku dochodowym. W tym wypadku taka sytuacja ma miejsce – stwierdził organ.
Zwrócił uwagę na to, że wskutek wniesienia umów leasingu do spółki zmieni się strona zawartych już umów leasingowych. W miejsce dotychczasowego korzystającego (przedsiębiorcy) pojawi się nowy podmiot (spółka komandytowa).
Nowy leasingobiorca nie może korzystać z ochrony praw nabytych. Musi stosować już „nowe” przepisy, obowiązujące od 2019 r. – stwierdził organ.

Cesja umowy

Podobnych argumentów użył dyrektor KIS, odnosząc się do pytań o cesję umowy leasingu. Przykładem interpretacje: z 20 marca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP3-1. 4011.590.2018.1.MT), z 21 marca 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.435.2018.2.DS), z 17 maja 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.155.2019.1.AG).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 października 2018 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.379.2019.2.PS