Sporządzenie dopiero na koniec roku ewidencji do celów zastosowania 5-proc. stawki PIT lub CIT przekreśla prawo do tej ulgi – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
ikona lupy />
Piotr Wyrwa, doradca podatkowy, RSM Poland / DGP
Nie pomogły tłumaczenia podatnika, że ewidencja, mimo że sporządzona na koniec roku, pozwoli na prawidłowe ustalenie dochodu objętego obniżoną stawką podatkową.
Podatnik wyjaśnił, że prowadzi własną firmę z branży IT. Zajmuje się tworzeniem oprogramowania. W zamian za przeniesienie na klienta praw autorskich otrzymuje wynagrodzenie. Spytał, czy w rozliczeniu za 2019 r. będzie mógł skorzystać z ulgi IP Box, czyli z obniżonej, 5-proc. stawki podatku.
Wyjaśnił, że spełnia wszystkie wymogi, o których mowa w przepisach: uzyskuje dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskiego prawa do programu komputerowego, o którym mowa w art 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT) oraz będzie posiadał szczegółową ewidencję, pozwalającą na określenie podstawy opodatkowania stawką 5-proc. oraz na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że ulga nie przysługuje, bo – jak podkreślił – przepisy wymagają od podatników prowadzenia na bieżąco wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji związanych z uzyskiwaniem dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT).
Nie zgodził się na to, by taka ewidencja była sporządzana dopiero na potrzeby rozliczenia rocznego. Rzetelne dokumentowanie wszystkich operacji finansowych dotyczących IP Box nie może polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich na koniec okresu rozliczeniowego – stwierdził.
Dodał, że wyklucza to prawo do ulgi, nawet jeśli na podstawie takiej ewidencji byłoby możliwe prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5 proc.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że obowiązek bieżącego i prawidłowego wyodrębniania przychodów i kosztów dotyczących kwalifikowanego IP dotyczy nie tylko podatników prowadzących księgi rachunkowe, ale także tych, którzy rozliczają się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Poradził, że najprostszym dostępnym rozwiązaniem jest stworzenie arkusza kalkulacyjnego zawierającego comiesięczne zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków dla celów ulgi IP Box. Takie zestawienie powinno obejmować wydatki (narastająco) od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej, zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP, do końca danego miesiąca kalendarzowego – wyjaśnił dyrektor KIS.
trzy pytania

Ulga dopiero po zakończeniu roku, ale ewidencja już w trakcie

Dyrektor KIS uznał, że podatnikowi nie przysługuje ulga IP Box, jeżeli ewidencja do celów tej preferencji jest sporządzana dopiero przed złożeniem rocznego zeznania. Czy zgadza się pan z taką wykładnią?
Teza stawiana przez organ jest dość zaskakująca i może budzić niepokój podatników zainteresowanych skorzystaniem z IP Box.
Dlaczego pan tak uważa?
Przepisy wskazują na konieczność prowadzenia ewidencji tak, aby na jej podstawie możliwe było ustalenie przychodów, kosztów i dochodu przypadającego na każde kwalifikowane prawo. Nie ma w nich jednak mowy, jak ją prowadzić. W przepisach nie ma wprost wymogu, aby ewidencja była prowadzona systematycznie w trakcie trwania roku podatkowego, np. w ujęciu miesięcznym. Stawianie takiego warunku jest tym bardziej zaskakujące, że zgodnie z lipcowymi objaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi ulgi IP Box z obniżonej 5-proc. stawki nie można korzystać w trakcie roku, do zaliczek. Mimo tego, według MF, ewidencja powinna umożliwiać uzyskanie danych według stanu na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych. Brak jest wyraźnego wskazania, z jakiego przepisu taki wniosek został wyinterpretowany.
Czyli wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fikusa, należałoby prowadzić ewidencję na bieżąco?
Tak wynika z interpretacji. Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której podatnik dopiero na etapie sporządzania zeznania rocznego będzie retrospektywnie oceniał, czy prowadził działalność B+R, a tym samym, czy miał prawo do korzystania z ulgi IP Box. Niewykluczone, że wydając swoje rozstrzygnięcie, organ chciał podkreślić konieczność spełnienia wymogu tzw. systematyczności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (B+R), która – zdaniem organów podatkowych – jest w ogóle konieczna do zastosowania ulgi IP box.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 października 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-1.4011.312.2019.2.KK