Po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że założenie odrębnej ewidencji dopiero po zakończeniu roku wyklucza prawo do 5-proc. stawki. Rejestr trzeba prowadzić na bieżąco, od początku prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej – stwierdził.
To samo wynikało z interpretacji z 18 października br. (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.312.2019.2.KK), o czym informowaliśmy w artykule „IP Box rejestruje się na bieżąco” (DGP nr 209/2019).
W najnowszym piśmie dyrektor KIS utrwala ten pogląd.
Pytanie znów zadał przedsiębiorca z branży IT, tworzący autorskie oprogramowanie. Wyjaśnił, że chodzi o utwory podlegające ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) i że powstają one w ramach działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT.
Podatnik chciał skorzystać z ulgi IP Box, a więc z 5-proc. stawki PIT do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT). W tym wypadku byłoby to autorskie prawo do programu komputerowego.
Dyrektor KIS odmówił jednak prawa do ulgi.
Co ważne, nie zakwestionował możliwości objęcia ulgą dochodów ze sprzedaży oprogramowania. Wyczytał z opisu stanu faktycznego, że przedsiębiorca zamierza zaprowadzić odrębną ewidencję do celów IP Box dopiero po uzyskaniu pozytywnej interpretacji indywidualnej.
– W związku z tym należy stwierdzić, że wobec nieprowadzenia odrębnej ewidencji od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej (…) nie jest spełniona jedna z przesłanek uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki podatku – stwierdził dyrektor KIS.
Obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji na potrzeby ulgi IP Box dotyczy podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (odrębny rejestr nie jest konieczny w przypadku ksiąg rachunkowych). Przepisy nie nakazują jednak prowadzenia ewidencji co miesiąc.
– Stawianie takiego warunku jest tym bardziej zaskakujące, że zgodnie z lipcowymi objaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi ulgi IP Box z obniżonej 5-proc. stawki nie można korzystać w trakcie roku, do zaliczek. Mimo tego, według MF, ewidencja powinna umożliwiać uzyskanie danych według stanu na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych – mówił Piotr Wyrwa, doradca podatkowy z RSM Poland we wspomnianym artykule „IP Box rejestruje się na bieżąco”.
Z interpretacji dyrektora KIS wynika, że ewidencja powinna być sporządzana w arkuszu kalkulacyjnym na koniec miesiąca.
Takie kumulatywne zestawienie obejmuje wydatki od początku realizacji działalności zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 listopada 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011. 354.2019.1.PSZ