Przepisy ordynacji podatkowej pozwalające klientowi zwolnić doradcę z tajemnicy zawodowej są niezgodne z konstytucją – uważa Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
W opublikowanym wczoraj stanowisku KRDP wyraziła też pogląd, że niezgodne z ustawą zasadniczą są próby zwalniania doradców z tajemnicy przez prokuratorów.
Samorząd doradców zapowiedział, że podejmie konkretne kroki, by wyeliminować z systemu prawa przepisy niezgodne z konstytucją.
Przede wszystkim chodzi o obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy ordynacji podatkowej, dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR). Nakładają one m.in. na doradców podatkowych (jako promotorów lub wspomagających) obowiązek zgłaszania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej uzgodnień, będących schematami podatkowymi. Zasadniczo doradcę podatkowego wiąże tajemnica zawodowa, ale ordynacja przewiduje, że może go z niej zwolnić klient korzystający ze schematu (art. 86b par. 4).
Ordynacja określa też sytuacje, w których przekazanie informacji nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej (art. 86b par. 7). Chodzi m.in. o zgłaszanie szefowi KAS schematów standaryzowanych.
Zdaniem KRDP przepisy te są niezgodne z konstytucją.
Podobne stanowisko przyjęła ostatnio Krajowa Rada Radców Prawnych, a nad własnym pracuje obecnie Naczelna Rada Adwokacka. W świetle ordynacji podatkowej radcowie i adwokaci są bowiem również traktowani jako promotorzy schematów podatkowych.
Zdaniem samorządu doradców konstytucję naruszają też podejmowane ostatnio przez prokuratorów próby zwalniania doradców z pominięciem sądu, na podstawie art. 180 par. 1 kodeksu postępowania karnego.
KRDP podkreśla, że może to uczynić jedynie sąd, na podstawie art. 180 par. 2 k.p.k. Przypomina też, że zachowanie tajemnicy jest obowiązkiem doradców podatkowych, a nie ich prawem. Jest to też element etyki zawodowej, a za jej naruszenie grozi doradcy odpowiedzialność dyscyplinarna i karna.
KRDP zwraca też uwagę, że tajemnica zawodowa ma na celu ochronę interesów klienta, który zgodnie z konstytucją ma prawo do rzetelnego procesu oraz do prywatności.