Z dniem 1 listopada 2019 r. znowelizowane zostaną przepisy określające solidarną odpowiedzialność nabywców niektórych towarów. Będzie mogła ona mieć miejsce niezależnie od wartości dokonanych w danym miesiącu zakupów towarów. Ponadto zostanie zniesiona kaucja gwarancyjna. Co jeszcze się zmieni?

Po pierwsze, całkowicie zmieniony zostanie katalog towarów, w związku z nabywaniem których wskazana odpowiedzialność solidarna może powstać. Od 1 listopada 2019 r. będą to towary wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT (art . 108a ust . 1 ustawy o VAT). Wyłączona z tej odpowiedzialności będzie dostawa towarów:

Po drugie, od 1 listopada 2019 r. odpowiedzialność solidarna będzie mogła mieć miejsce niezależnie od wartości dokonanych w danym miesiącu zakupów towarów (co będzie wynikać również z nowego brzmienia art. 105a ust. 1 ustawy o VAT). Obecnie jednym z warunków zaistnienia takiej odpowiedzialności jest, aby wartość netto tzw. towarów wrażliwych (tj. wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT) nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł.