Od 1 listopada 2019 r. podatnicy będą mogli występować o wydanie WIS. WIS będą wykorzystywane przede wszystkim do ustalenia stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Będzie to narzędzie znacznie pewniejsze niż obecnie wydawane interpretacje indywidualne. Organ podatkowy wydający WIS (tj. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) obowiązany będzie do samodzielnego sklasyfikowania towaru lub usługi. Obecnie przy wydawaniu interpretacji indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie dokonuje takiej klasyfikacji, lecz przyjmuje sposób klasyfikacji wskazany przez podatnika.

Powoduje to, że błędne sklasyfikowanie przez podatnika towaru lub usługi, których dotyczy interpretacja indywidualna, de facto czyni tę interpretację bezwartościową. Zakres możliwego wykorzystywania WIS będzie jednak szerszy, gdyż we wniosku o wydanie WIS będzie można również żądać sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów innych niż dotyczące określenia stawki podatku. W konsekwencji WIS będą mogły być również wykorzystywane w innych celach niż ustalenie stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru lub usługi, np. w celu określenia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, ustalenia prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, ustalenia prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej czy stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.

Po 31 października 2019 r. podatnik, który będzie chciał uzyskać informację na temat właściwej stawki dla sprzedawanego przez siebie towaru albo usługi, musi wystąpić o WIS. Nie może wystąpić o interpretację indywidualną (art. 14b Ordynacji podatkowej).