Od 1 listopada 2019 r. podatnicy będą mogli występować o wydanie WIS. WIS będą wykorzystywane przede wszystkim do ustalenia stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Będzie to narzędzie znacznie pewniejsze niż obecnie wydawane interpretacje indywidualne. Organ podatkowy wydający WIS (tj. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) obowiązany będzie do samodzielnego sklasyfikowania towaru lub usługi. Obecnie przy wydawaniu interpretacji indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie dokonuje takiej klasyfikacji, lecz przyjmuje sposób klasyfikacji wskazany przez podatnika.

Powoduje to, że błędne sklasyfikowanie przez podatnika towaru lub usługi, których dotyczy interpretacja indywidualna, de facto czyni tę interpretację bezwartościową. Zakres możliwego wykorzystywania WIS będzie jednak szerszy, gdyż we wniosku o wydanie WIS będzie można również żądać sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów innych niż dotyczące określenia stawki podatku. W konsekwencji WIS będą mogły być również wykorzystywane w innych celach niż ustalenie stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru lub usługi, np. w celu określenia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, ustalenia prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, ustalenia prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej czy stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.

Po 31 października 2019 r. podatnik, który będzie chciał uzyskać informację na temat właściwej stawki dla sprzedawanego przez siebie towaru albo usługi, musi wystąpić o WIS. Nie może wystąpić o interpretację indywidualną (art. 14b Ordynacji podatkowej).

1. Elementy WIS

WIS będzie decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Na jej treść składać się będą trzy elementy.

Pierwszym elementem decyzji w sprawie WIS będzie opis towaru albo usługi, będących przedmiotem WIS. Poza informacjami wynikającymi z wniosku podatnika w opisie będą się mogły znajdować informacje pochodzące z przeprowadzanych na zlecenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej badań i analiz.

Drugim elementem decyzji w sprawie WIS będzie klasyfikacja towaru (według działu, pozycji, podpozycji lub kodu CN albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) bądź usługi (według działu, grupy, klasy, kategorii,
podkategorii lub pozycji PKWiU z 2015 r.), których WIS dotyczy. Klasyfikacja ta będzie musiała być na tyle szczegółowa, aby na jej podstawie możliwe było:

■■ określenie stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru lub usługi,
■■ ustalenie, czy przepisy mają zastosowanie w przypadku wystąpienia we wniosku z żądaniem sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów innych niż dotyczące określenia stawki podatku; przykładowo, jeżeli przepisy dotyczące obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności przywołują ośmiocyfrowy kod CN dla danego towaru, taki właśnie kod będzie zawarty w WIS.

Trzecim elementem decyzji w sprawie WIS będzie wskazanie stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Stawka podatku VAT właściwa dla danego towaru lub usługi będzie musiała być wskazywana w WIS zawsze, w tym także w przypadku wystąpienia
we wniosku z żądaniem sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

Link do sklepu sklep.infor.pl

Z art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej z 9 sierpnia 2019 r. wynika, że do WIS wydawanych przed 1 kwietnia 2020 r. mają zastosowanie przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r. (mimo że będą one stosowane dopiero od 1 kwietnia 2020 r.).

Wyjątek od tej zasady ma zastosowanie do WIS dotyczących książek, czasopism, dzienników oraz gazet, gdyż w tym zakresie nowe stawki VAT będą stosowane już od 1 listopada 2019 r. W konsekwencji WIS dotyczyć będą przepisów obowiązujących i stosowanych od
tego właśnie dnia (art. 8 ust. 3 i 4 ustawy zmieniającej z 9 sierpnia 2019 r.).

2. Wniosek o wydanie WIS

Wniosek o wydanie WIS będzie musiał zawierać dane określone w art. 42b ust. 2 ustawy o VAT, a najczęściej także oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku w zakresie jego przedmiotu nie toczy się:

■■ postępowanie podatkowe,
■■ kontrola podatkowa ani
■■ kontrola celno-skarbowa

oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Tego oświadczenia nie będą musiały zawierać jedynie wnioski o wydanie WIS składane przez zamawiających w rozumieniu Prawa zamówień publicznych. Wniosek składany będzie na formularzu, którego wzór – w drodze rozporządzenia – określi minister właściwy
do spraw finansów publicznych (art. 42b ust. 9 ustawy o VAT).

Wniosek o wydanie WIS będzie mógł być składany w formie papierowej lub drogą elektroniczną przez e-PUAP. W pierwszym przypadku wniosek należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, natomiast
w drugim – na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski.