Jakie dane znalazły się na białej liście?
ikona lupy />
DGP
W wykazie znajdziemy:
• firmę (nazwę) lub imię i nazwisko podatnika,
• numer, za pomocą którego został zidentyfikowany na potrzeby VAT (jeżeli został przyznany),
• status podatkowy (informację, czy nie został zarejestrowany albo został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT),
• informację o tym, że kontrahent został ponownie zarejestrowany jako czynny lub zwolniony podatnik VAT,
• numer REGON (o ile został nadany),
• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (o ile został nadany),
• adres siedziby (w przypadku podatnika, który nie jest osobą fizyczną),
• adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres zamieszkania (w przypadku braku adresu miejsca prowadzenia działalności) - w odniesieniu do osoby fizycznej,
• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL (informacje dotyczą wyłącznie podatników wykreślonych lub niezarejestrowanych),
• imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL (informacje dotyczą wyłącznie podatników wykreślonych lub niezarejestrowanych),
• imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL (informacje dotyczą wyłącznie podatników wykreślonych lub niezarejestrowanych),
• daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT,
• podstawę prawną, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT,
• numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą (informacja dotyczy zarejestrowanych albo przywróconych do rejestru podatników VAT).
Wszystkie informacje są aktualizowane przez szefa KAS raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Szef KAS prostuje też lub usuwa z wykazu nieaktualne dane. Robi to z urzędu bądź na uzasadniony wniosek podatnika. W tym drugim przypadku nie ma jednak mowy o automatyzmie, a więc może odmówić wprowadzenia zmian, np. jeśli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym. Szef KAS odmówi też sprostowania informacji z wykazu, gdy np. chodzi o niezgodną ze stanem faktycznym datę rejestracji podatnika VAT lub datę wykreślenia.