X, spółka z o.o. (podatnik VAT czynny), sprzedała 28 grudnia 2018 r. towary (obuwie) Witoldowi K., przedsiębiorcy prowadzącemu samodzielnie działalność gospodarczą i posiadającemu status podatnika VAT czynnego. 28 grudnia 2018 r. na udokumentowanie sprzedaży została wystawiona faktura na kwotę 12 300 zł (w tym VAT: 2300 zł) i tego samego dnia kontrahent otrzymał tę fakturę wraz z towarami. 3 stycznia 2019 r. spółka otrzymała przelewem zapłatę. X rozpoznała podatek należny i przychody z tytułu sprzedaży obuwia w grudniu 2018 r. Niestety, 30 września 2019 r. doszło do zwrotu towaru przez kontrahenta, przy czym spółka X wystawiła fakturę korygującą na udokumentowanie zwrotu obuwia 30 sierpnia 2019 r. W fakturze tej skorygowano podstawę opodatkowania na minus o 10 000 zł, a podatek należny na minus o 2300 zł. Kontrahent otrzymał fakturę korygującą 3 września 2019 r., a potwierdzenie odbioru (tzw. żółtą zwrotkę) X otrzymała 10 września 2019 r. Jak spółka powinna rozliczyć otrzymanie zwrotu sprzedanych towarów udokumentowanych fakturą korygującą?

SPRZEDAWCA

X, spółka z o.o. (podatnik VAT czynny), sprzedała 28 grudnia 2018 r. towary (obuwie) Witoldowi K., przedsiębiorcy prowadzącemu samodzielnie działalność gospodarczą i posiadającemu status podatnika VAT czynnego. 28 grudnia 2018 r. na udokumentowanie sprzedaży została wystawiona faktura na kwotę 12 300 zł (w tym VAT: 2300 zł) i tego samego dnia kontrahent otrzymał tę fakturę wraz z towarami. 3 stycznia 2019 r. spółka otrzymała przelewem zapłatę. X rozpoznała podatek należny i przychody z tytułu sprzedaży obuwia w grudniu 2018 r. Niestety, 30 września 2019 r. doszło do zwrotu towaru przez kontrahenta, przy czym spółka X wystawiła fakturę korygującą na udokumentowanie zwrotu obuwia 30 sierpnia 2019 r. W fakturze tej skorygowano podstawę opodatkowania na minus o 10 000 zł, a podatek należny na minus o 2300 zł. Kontrahent otrzymał fakturę korygującą 3 września 2019 r., a potwierdzenie odbioru (tzw. żółtą zwrotkę) X otrzymała 10 września 2019 r. Jak spółka powinna rozliczyć otrzymanie zwrotu sprzedanych towarów udokumentowanych fakturą korygującą? Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, a VAT oraz zaliczki na CIT rozlicza za okresy miesięczne. Pomiędzy spółką a jej kontrahentem nie zachodzą żadnego rodzaju powiązania (rodzinne, majątkowe kapitałowe itp.). Dla spółki właściwą jest stawka CIT w wysokości 19 proc.

VAT – PODATEK NALEŻNY

Reklama
Obowiązek podatkowy powstaje m.in. z chwilą dokonania dostawy towarów (zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Spółka zatem prawidłowo rozpoznała obowiązek podatkowy i podatek należny od sprzedanych towarów w grudniu 2018 r. (28 grudnia 2018 r.). Z kolei podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 in principio ustawy o VAT). Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:
1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

Reklama
2) koszty dodatkowe, takie jak: prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
W przypadku spółki podstawą opodatkowania sprzedanych w grudniu 2018 r. towarów była kwota należnego wynagrodzenia netto, tj. 10 000 zł.
W analizowanej sprawie 30 sierpnia 2019 r. doszło do zwrotu towarów i została wystawiona faktura korygująca dokumentująca zwrot towarów, w której spółka skorygowała podstawę opodatkowania na minus o 10 000 zł, a podatek należny na minus o 2300 zł. Stosownie do art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniża się o wartość zwróconych towarów.
Uwaga: Gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu podatnikowi towarów, podatnik wystawia fakturę korygującą (zob. art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).
W przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania – w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem – dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Przy czym potwierdzenie to podatnik musi uzyskać przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Jeżeli dokument ten dotrze po ww. terminie, podatnik jest uprawniony do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT).
Stosownie do art. 29a ust. 15 ustawy o VAT warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:
1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.
W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT (art. 29a ust. 16 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie przypadki te nie zachodzą.
W opisanym w stanie faktycznym kontrahent otrzymał fakturę korygującą 3 września 2019 r., a 10 września 2019 r. spółka otrzymała potwierdzenie jej odbioru przez kontrahenta (tzw. żółtą zwrotkę). Zatem w rozliczeniu za wrzesień 2019 r. spółka jest uprawniona do zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę 10 000 zł oraz podatku należnego o kwotę 2300 zł.
Forma potwierdzenia
Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towarów i usług odbioru faktury korygującej. Tak więc potwierdzenie tego faktu może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to też być odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż. (…).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.712.2018.1.AJ

CIT – PRZYCHODY

Ustawa o CIT nie zawiera ogólnej definicji przychodu. Przyjmuje się, że przychodem, tj. źródłem dochodu, jest tylko ta wartość, która, wchodząc do majątku podatnika, może powiększyć jego aktywa. Przychodem są więc wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie – a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne – powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zasadniczo o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje to, czy powiększa ono aktywa (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.355.2017.1.ZK). Ustawa o CIT zawiera w art. 12 ust. 1 otwarty katalog przysporzeń majątkowych stanowiących przychody podatkowe. Są nimi w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe (zob. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Przychody uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, tj. budynku i gruntu stanowiących środki trwałe, należy zaliczyć do przychodów związanych z działalnością gospodarczą.
Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uważa się także należne przychody – choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane – po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT). Do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług (art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o VAT).
Stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy o CIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o VAT, uważa się – z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3c–3g oraz 3j–3m ustawy o VAT – dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
W analizowanej sprawie przychodem spółki z tytułu sprzedaży w grudniu 2018 r. towarów była kwota netto w wysokości 10 000 zł. Przy czym 30 sierpnia 2019 r. doszło do zwrotu przedmiotowych towarów i została wystawiona faktura korygująca, dokumentująca ten zwrot towarów. W tej fakturze korygującej spółka skorygowała podstawę opodatkowania na minus o 10 000 zł, a podatek należny na minus o 2300 zł.
Stosownie do art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub – w przypadku braku faktury – inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
Uwaga: Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, to jest on obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody (art. 12 ust. 3k ustawy o CIT).
W sytuacji, gdy korekta przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym ani inną oczywistą omyłką (w analizowanej sprawie mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, gdyż przyczyną korekty jest zwrot towarów), korekta ta skutkuje odpowiednim zmniejszeniem przychodu, ewentualnie odpowiednim zwiększeniem kosztów uzyskania przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lipca 2018 r., 0111-KDIB2-3.4010.152.2018.1.PB). Na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, iż spółka osiągnęła przychody wyższe od kwoty przedmiotowej korekty przychodów. Zatem w rozliczeniu za sierpień 2019 r., kiedy to przedmiotowa faktura korygująca została wystawiona (30 sierpnia 2019 r.), spółka powinna zmniejszyć przychody o kwotę 10 000 zł.
Uwaga: Zgodnie z art. 12 ust. 3l ustawy o CIT art. 12 ust. 3j i 3k ustawy o CIT nie stosuje się do:
1) korekty dotyczącej przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu;
2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e ustawy o CIT.
W analizowanej sprawie przypadki te nie zachodzą. ©℗
Schemat rozliczenia przez spółkę ©℗
1. JAKI PODATEK NALEŻAŁOBY ZAPŁACIĆ:
VAT: (-) 2300 zł
CIT: brak informacji w stanie faktycznym
2. JAKA POWINNA BYĆ PODSTAWA OPODATKOWANIA
VAT
Podstawa opodatkowania: (-) 10 000 zł
Podatek należny (-) 2300 zł
CIT
Przychody: (-) 10 000 zł
Koszty uzyskania przychodów: brak informacji w stanie faktycznym
Dochód: z uwagi na brak informacji o kosztach, nie można go ustalić
3. JAKA JEST STAWKA PODATKU:
VAT: 23 proc.
CIT: 19 proc.
4. ILE WYNOSI PODATEK:
VAT
Podatek należny: (-) 2300 zł
CIT
Brak informacji w stanie faktycznym
5. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK:
VAT: deklaracja VAT-7 (należy także wykazać w JPK_VAT)
CIT: nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, spółka powinna jednak uwzględnić zmniejszenie przychodów z tytułu zwrotu towarów przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy za sierpień 2019 r. podlegający wpłacie do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić w zeznaniu rocznym CIT-8 po stronie przychodów)
6. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
VAT-7 i JPK_VAT: 25 października 2019 r.
CIT: 31 marca 2020 r.
* schemat rozliczenia nie uwzględnia innych czynności/zdarzeń dokonanych w danym okresie rozliczeniowym

NABYWCA

Pan Witold K., przedsiębiorca prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą i posiadający status podatnika VAT czynnego, nabył 28 grudnia 2018 r. towary (obuwie) od X, spółki z o.o. (podatnik VAT czynny). Na udokumentowanie tej sprzedaży spółka X wystawiła 28 grudnia 2018 r. fakturę na kwotę 12 300 zł (w tym VAT: 2300 zł). Przedsiębiorca otrzymał tę fakturę wraz z towarami 28 grudnia 2018 r. Zapłaty za nabyte towary spółka dokonała przelewem 3 stycznia 2019 r. Nabyte towary stanowiły dla przedsiębiorcy towary handlowe. Prowadzi on podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Wydatki poniesione na nabycie towarów zaliczył w koszty uzyskania przychodów w grudniu 2018 r. i wtedy też odliczył podatek naliczony wynikający z otrzymanej faktury za zakup towarów. Także w grudniu 2018 r. odliczył w całości podatek naliczony wynikający z otrzymanej faktury dokumentującej zakup towarów. 30 sierpnia 2019 r. doszło do zwrotu tych towarów przez kontrahenta. Tego dnia spółka X wystawiła fakturę korygującą na udokumentowanie zwrotu tych towarów. W wystawionej fakturze korygującej spółka skorygowała podstawę opodatkowania na minus o 10 000 zł, a podatek należny na minus o 2300 zł. Przedsiębiorca otrzymał tę fakturę korygującą 3 września 2019 r. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć na gruncie PIT i VAT otrzymaną fakturę korygującą? VAT oraz zaliczki na PIT przedsiębiorca rozlicza za okresy miesięczne. Pomiędzy przedsiębiorcą a jego kontrahentem nie zachodzą żadnego rodzaju powiązania (rodzinne, majątkowe kapitałowe itp.). PIT przedsiębiorca rozlicza na zasadach podatku liniowego.

VAT – PODATEK NALICZONY

W zakresie – w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych – podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) nabył przedmiotowe towary celem odprzedaży. Sprzedaż odzieży jest opodatkowana według podstawowej stawki VAT, a zatem przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia tych faktur.
Uwaga: Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (zob. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). W analizowanej sprawie kwota podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów wynosi 2300 zł.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów (zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku podatku naliczonego wynikającego z faktur powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (zob. art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie w grudniu 2018 r. powstał obowiązek podatkowy od nabytych towarów oraz przedsiębiorca otrzymał fakturę dokumentującą zakup tych towarów, a zatem prawidłowo dokonał odliczenia podatku naliczonego od tych towarów w wysokości 2300 zł w deklaracji VAT-7 za grudzień 2018 r. Niestety, 30 sierpnia 2019 r. doszło do zwrotu przedmiotowych towarów i została wystawiona faktura korygująca dokumentująca ten zwrot.
UWAGA: Podstawę opodatkowania obniża się o wartość zwróconych towarów (zob. art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT). W przypadku gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu podatnikowi towarów, podatnik wystawia fakturę korygującą (zob. art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).
W analizowanej sprawie 3 września 2019 r. przedsiębiorca otrzymał przedmiotową fakturę korygującą, w której kontrahent skorygował podstawę opodatkowania na minus o 10 000 zł, a podatek należny na minus o 2300 zł.
W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, jest on zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (określonego w fakturze, której korekta dotyczy), a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia (art. 86 ust. 19a ustawy o VAT).
UWAGA: W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana (art. 86 ust. 19b ustawy o VAT).
Zatem w analizowanej sprawie przedsiębiorca powinien zmniejszyć podatek naliczony o kwotę 2300 zł w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2019 r.

PIT – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Zatem, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:
– być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
– nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o PIT, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
– musi być należycie udokumentowany.
W analizowanej sprawie dla przedsiębiorcy nabyte towary stanowią towary handlowe. Zatem wydatki poniesione na ich nabycie stanowiły dla niego koszt uzyskania przychodów w kwocie netto, tj. 10 000 zł. VAT od ich nabycia w wysokości 2300 zł nie stanowi kosztu uzyskania przychodów jako podlegający odliczeniu (zob. art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT).
Towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej (zob. par. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. A zatem koszty uzyskania przychodów, stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy o PIT, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku tych podatników uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (zob. art. 22 ust. 6b ustawy o PIT). Przedsiębiorca zatem prawidłowo zaliczył wydatki poniesione na nabycie tych towarów w grudniu 2018 r., tj. w miesiącu, w którym wystawiono fakturę (tj. 28 grudnia 2019 r.). 30 sierpnia 2019 r. doszło do zwrotu przedmiotowych towarów i została wystawiona faktura korygująca dokumentująca ten zwrot towarów. Przedsiębiorca otrzymał ją 3 września 2019 r. W wystawionej fakturze korygującej kontrahent skorygował podstawę opodatkowania na minus o 10 000 zł, a podatek należny na minus o 2300 zł.
Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub – w przypadku braku faktury – inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (art. 22 ust. 7c ustawy o PIT).
Z kolei jeśli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 22 ust. 7c ustawy o PT, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 7d ustawy o PIT).
Zatem przedsiębiorca powinien dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w związku ze zwrotem tych towarów w rozliczeniu za wrzesień 2019 r. (kiedy to otrzymał fakturę korygującą, tj. 3 września 2019 r.) o kwotę 10 000 zł.
Uwaga: Zgodnie z art. 22 ust. 7e ustawy o VAT, przepisów art. 22 ust. 7c i 7d ustawy o PIT nie stosuje się do:
1) korekty dotyczącej kosztu uzyskania przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu;
2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q ustawy o PIT.
W analizowanej sprawie oba te przypadki nie zachodzą.©℗
Moment korekty
(…) Bez znaczenia jest data wystawienia faktury korygującej lub, w przypadku braku faktury, innego dokumentu potwierdzającego przyczyny korekty, jak również to, że korekta odnosi się do kosztów poprzedniego okresu. O momencie korekty kosztów, która nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką, decyduje data otrzymania stosownego dokumentu (…).
Interpretacja indywidualna szefa KAS z 26 czerwca 2017 r., nr DPP7.8220.42.2017.JQP.SKT
Schemat rozliczenia przez przedsiębiorcę ©℗
1. JAKI PODATEK NALEŻAŁOBY ZAPŁACIĆ:
VAT: brak
PIT: brak
2. JAKA POWINNA BYĆ PODSTAWA OPODATKOWANIA
VAT
Kwota netto nabycia: (-) 10 000 zł
Podatek naliczony (-) 2300 zł
PIT
Przychody: brak
Koszty uzyskania przychodów: (-) 10 000 zł
Dochód (z uwagi na brak informacji o przychodach, nie można go ustalić)
3. JAKA JEST STAWKA PODATKU:
VAT: 23 proc.
PIT: 19 proc.
4. ILE WYNOSI PODATEK:
VAT
Podatek naliczony: (-) 2300 zł
PIT
Brak
6. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK:
VAT: deklaracja VAT-7 (należy także wykazać w JPK_VAT)
PIT: nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, spółka powinna jednak uwzględnić zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zwrotu towarów przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy za wrzesień 2019 r. podlegający wpłacie do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-36L po stronie przychodów)
7. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
VAT-7 i JPK_VAT: 25 października 2019 r.
PIT: 30 kwietnia 2020 r.
* schemat rozliczenia nie uwzględnia innych czynności/zdarzeń dokonanych w danym okresie rozliczeniowym
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm).
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865).
Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.).