Urzędy celno-skarbowe będą kontrolować, czy podmioty, które muszą mieć procedury wewnętrzne w zakresie raportowania schematów podatkowych, faktycznie spełniają ten obowiązek.
Za brak takiej procedury już dziś grożą kary, ale i w tym zakresie nastąpi zmiana – będzie tu stosowana procedura podatkowa, a nie administracyjna.
Zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustaw o CIT, o wymianie informacji z innymi państwami oraz m.in. ordynacji podatkowej.
Procedury wewnętrzne w zakresie informowania szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schematach podatkowych muszą mieć firmy będące „promotorami” oraz takie, które zatrudniają promotorów lub choćby wypłacają im wynagrodzenie, a których przychody lub koszty przekroczyły w poprzednim roku 8 mln zł.
W praktyce chodzi głównie o duże firmy doradcze i kancelarie prawne, jak też o wszystkie podmioty, które przekroczyły wspomniany limit przychodów lub kosztów i zatrudniają promotora. – Może nim być np. dyrektor finansowy jednej ze spółek należącej do grupy kapitałowej, który wpływa na rozliczenia podatkowe pozostałych spółek z grupy (np. wdraża określone rozwiązania podatkowe) – tłumaczy Piotr Wojciechowski, radca prawny i starszy konsultant w BTTP.
Wewnętrzna procedura ma zapobiegać nieprzekazywaniu informacji o schematach podatkowych szefowi KAS.
Projekt zakłada, że organem, który będzie kontrolował wdrażanie i stosowanie procedur wewnętrznych, będą naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Będą oni stosowali w tym zakresie przepisy działu V rozdziału 1 ustawy o KAS, a więc o kontrolach celno-skarbowych.
Za brak procedury wewnętrznej grozi kara pieniężna do 2 mln zł. W tym zakresie ordynacja – odsyła dziś do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast projekt zakłada, że w zakresie kar będzie stosowana inna procedura – podatkowa.
Chodzi o to, by – jak tłumaczy Piotr Wojciechowski – nie było wątpliwości, która procedura jest właściwa (administracyjna czy podatkowa) np. w razie odwołania się przez promotora od decyzji nakładającej karę.
– Projekt rozwiązuje ten problem. Stosowana będzie procedura podatkowa – wyjaśnia ekspert. Dodaje, że od decyzji nakładającej karę będzie przysługiwać odwołanie do ministra finansów.
– Porządkowanie przepisów dotyczących kar administracyjnych oraz wskazanie wprost w ordynacji podatkowej naczelnika urzędu celno-skarbowego jako podmiotu odpowiedzialnego za kontrolę posiadania procedury, wskazuje – moim zdaniem – na to, że fiskus zintensyfikuje działania w tym obszarze – komentuje zmiany Piotr Wojciechowski.
Jego zdaniem taka kontrola sprowadzałaby się do weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego, a więc byłaby dość prosta do przeprowadzenia.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw o CIT i o wymianie informacji z innymi państwami oraz m.in. ordynacji podatkowej – w konsultacjach społecznych