Oddajemy dziś w ręce czytelników jednoczęściowy komentarz do wyciągu z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: ustawa o VAT).
Do omówienia wybraliśmy wszystkie przepisy pierwszego rozdziału działu X, w którym już od 1 września 2019 r. zostaną wprowadzone zmiany przez dwie wchodzące równocześnie nowelizacje – ustawę z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018) oraz ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520). Przy czym komentarz ten obejmuje nie tylko zmienione przepisy, lecz jest w nim również omawiana całość ustawowej regulacji dotyczącej rejestracji VAT. Na komentowany rozdział składa się pięć artykułów, z których najważniejszą rolę pełnią art. 96 i 97 ustawy o VAT. Pierwszy z nich zawiera przepisy regulujące kwestie związane z rejestracją VAT na potrzeby transakcji krajowych, drugi – na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Pomocniczą rolę w stosowaniu obu tych artykułów pełni art. 98 ustawy o VAT.
Określone są w nim delegacje ustawowe do wydania rozporządzeń niezbędnych do stosowania niektórych regulacji art. 96 i 97 ustawy o VAT. Oprócz wskazanych artykułów w komentowanym rozdziale zawarte są także art. 96a i 96b ustawy o VAT. W pierwszym z tych artykułów określone są obowiązki w przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, w drugim zasady prowadzenia przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazów określonych przepisami podmiotów. Zastrzec jednak należy, że przedmiotem niniejszego komentarza są przepisy rozdziału 1 działu X ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. Dlatego też w przypadku artykułu 96b ustawy o VAT komentarz dotyczy nowych przepisów, które przewidują prowadzenie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej jednego wykazu (a nie dwóch wykazów) podmiotów, w szczególności podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Z tego samego względu komentarz do art. 96 i 97 ustawy o VAT uwzględnia zmiany wprowadzane w tych przepisach z początkiem września 2019 r. Zmiany te dokonywane są w przepisach określających wykreślanie podatników z rejestru podatników VAT i VAT UE oraz przywracanie podatników wykreślonych z tych rejestrów. Niniejszy komentarz jest adresowany do wszystkich osób stosujących w praktyce przepisy o rejestracji VAT, w szczególności mających wątpliwości dotyczące ich stosowania.