Podatnik, który jeździł po całej Europie, szukając zatrudnienia powinien był ustanowić pełnomocnika do doręczeń lub zadbać o opróżnianie skrzynki pocztowej – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, któremu w trybie zastępczym została doręczona decyzja pokontrolna ustalająca podatek do zapłaty. W skrzynce odbiorczej umieszczone zostało awizo o możliwości odbioru pisma na poczcie w ciągu 14 dni. Po upływie tego terminu decyzja została uznana za doręczoną, mimo że w rzeczywistości nie została odebrana (tzw. fikcja doręczenia).
Podatnik nie zdołał się od niej odwołać w przewidzianym na to terminie (również 14-dniowym). Sądził jednak, że możliwość ta powinna mu zostać przywrócona.
Szansę na to upatrywał w art. 162 ordynacji podatkowej, który mówi, że termin na złożenie odwołania przywraca się, jeżeli zainteresowany uprawdopodobni, iż uchybienie nastąpiło bez jego winy. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia.
Mężczyzna tłumaczył, że od 29 lutego do 15 marca 2016 r. przebywał w Hamburgu, później, od 9 maja do 3 czerwca, w Bratysławie. Jego wyjazdy – jak twierdził – miały związek z poszukiwaniem pracy i szkoleniami zawodowymi. Nie wiedział więc, że czeka na niego korespondencja.
Argument ten nie przekonał jednak sądów. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, jak i Naczelny Sąd Administracyjny uznały, że mężczyzna nie uprawdopodobnił braku swojej winy.
Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, zwrócił uwagę na to, że osoba, u której została przeprowadzona kontrola podatkowa, może domyślać się wydania i doręczenia jej decyzji wymiarowej. – Podatnik powinien był więc zadbać o swoje interesy, ustanawiając np. pełnomocnika do doręczeń, albo postarać się po prostu o opróżnianie skrzynki pocztowej – powiedział sędzia.
Dodał, że nieuczynienie tego jest wyrazem całkowitego zaniedbania własnych interesów wina podatnika jest więc absolutna i jednoznaczna. Dlatego termin na złożenie odwołania nie może zostać przywrócony.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 9 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2734/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia