Ciągle nieznana jest finalna treść struktury nowego JPK_VAT, który zastąpi deklaracje podatkowe. Wiadomo już jednak, jakie dane będą w nim raportowane.
Określa je projekt rozporządzenia opublikowany w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Finansów. Jest on ściśle związany z nowelizacją ustawy o VAT z 4 lipca 2019 r., która zawiera m.in. regulacje upraszczające rozliczenia. Jedną z nich jest zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT.
Dla przypomnienia, duże firmy już od kwietnia 2020 r. (pozostałe od lipca 2020 r.) nie będą musiały przesyłać co miesiąc skarbówce osobno deklaracji podatkowej i jednolitego pliku kontrolnego. Zastąpi je nowa struktura JPK_VAT.
Plik trzeba będzie składać miesięcznie w terminie, który obecnie dotyczy deklaracji podatkowych (tj. do 25 dnia następnego miesiąca). Termin ten będzie wiążący zarówno dla firm rozliczających się co miesiąc, jak i kwartalnie. W tym drugim przypadku część nowego JPK, odpowiadającą obecnym deklaracjom, będzie trzeba uzupełnić dopiero w ostatnim miesiącu kwartału.

Zawartość „deklaracyjna”

W części deklaracyjnej zmodyfikowanego JPK_VAT podawane będą m.in. dane identyfikacyjne podatnika, okres, za jaki składana jest deklaracja (lub korekta), a ponadto informacje pozwalające na: rozliczenie podatku należnego i naliczonego, obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu (wraz z oznaczeniem sposobu takiego zwrotu).
W tej część JPK_VAT trzeba będzie zatem wskazać, np. kwotę przysługującej ulgi na zakup kasy rejestrującej, a także uściślić, czy firma rozlicza się w ramach preferencyjnych procedur takich jak VAT-marża.

Część ewidencyjna

W drugiej części nowego JPK_VAT znajdą się dane zawarte w ewidencji zakupów i sprzedaży. Chodzi m.in. o wskazanie miesiąca, kwartału lub roku, którego dotyczy taka ewidencja, określenie czy jest to jej pierwsza wersja czy też korekta, wskazanie rodzaju sprzedaży z podziałem na odpowiednie stawki podatku, danych dotyczących korekt podstawy opodatkowania i daniny należnej (np. z uwagi na korzystanie z ulgi na złe długi), danych identyfikacyjnych kontrahenta, numeru faktury, daty transakcji, określenie czy jest to transakcja rozliczana w jakimkolwiek specjalnym reżimie opodatkowania (np. świadczenie usług telekomunikacyjnych rozliczane w procedurze VAT-MOSS), oznaczenie transakcji trójstronnych, sprzedaży bonów itd.
Zgodnie z projektem rozporządzenia ma ono wejść w życie 1 kwietnia 2020 r., a więc wraz ze zmianami ustawowymi w VAT dla największych firm.

Przepisy mało precyzyjne

Do projektu rozporządzenia zastrzeżenia ma Przemysław Grzanka, doradca podatkowy. Zwraca uwagę na art. 99 ust. 13b i art. 109 ust. 14 ustawy o VAT w brzmieniu nadanym przez lipcową nowelizację. Przepisy te zobowiązują ministra finansów do wydania rozporządzenia, które określi nie tylko zakres danych zawartych w nowym pliku, ale też sposób ich wykazywania w ewidencji wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełniania.
– Takich wytycznych dla podatników próżno jednak szukać w opublikowanym projekcie resortu finansów – wskazuje Przemysław Grzanka.
Ekspert ma nadzieję, że MF w trakcie dalszych prac legislacyjnych uzupełni rozporządzenie o takie objaśnienia, a nie będzie tego robić w formie np. broszur informacyjnych, których treść jest często zmieniana.
Podobne co ekspert wątpliwości zgłaszało też Biuro Legislacyjne Senatu w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o VAT (opinia z 9 lipca br.). Senaccy legislatorzy zwrócili uwagę na to, że zgodnie z nowym art. 99 ust. 11c ustawy o VAT deklaracje podatkowe mają być składane „zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, którego wzór określi i udostępni minister właściwy do spraw finansów publicznych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej”. To zaś budzi wątpliwości, bo taki dokument nie będzie umocowany wprost w przepisach, a jednocześnie złożenie go w nieodpowiedniej formie będzie wykroczeniem skarbowym zgodnie z art. 56 par. 4 kodeksu karnego skarbowego. Zdaniem senackich legislatorów może to naruszać standardy dostatecznej określoności przepisów karnych. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – w konsultacjach publicznych