Jeśli po dokonanych ulepszeniach lokalu, wynoszących co najmniej 30 proc. wartości początkowej, był on nadal wynajmowany przez co najmniej dwa lata, jego sprzedaż jest zwolniona z VAT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
Pytanie zadał podatnik VAT, który chce sprzedać lokal użytkowy kupiony w 2010 r. (transakcja zwolniona z VAT). Lokal od początku przeznaczony był pod wynajem i z takim zamiarem kupił go podatnik. Nieruchomość była wynajmowana aż do grudnia 2018 r. przez spółkę kapitałową, w której podatnik jest większościowym udziałowcem. Najemca w latach 2013–2014 dokonał modernizacji lokalu przewyższającej 30 proc. jego wartości początkowej. Teraz zamierza sprzedać nieruchomość. Uważa, że powinien doliczyć do kwoty netto podatek VAT. Nie zgodził się z tym dyrektor KIS.
Uznał, że sprzedaż lokalu użytkowego, który był wykorzystywany do świadczenia usług najmu, stanowić będzie dostawę dokonaną w ramach działalności gospodarczej, objętą VAT. W ocenie fiskusa, korzysta ona jednak ze zwolnienia z opodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem, gdy:
  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
Pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.
– Do pierwszego zasiedlenia lokalu użytkowego doszło najpóźniej w momencie jego najmu przez spółkę kapitałową, po dokonanej modernizacji, tj. od końca 2014 r. – wskazał fiskus. Dostawa będzie zatem korzystała ze zwolnienia, z uwagi na fakt, że po dokonanych ulepszeniach (wynoszących co najmniej 30 proc. wartości początkowej lokalu), obiekt ten nadal był wynajmowany spółce kapitałowej i od pierwszego zasiedlenia do czasu dostawy upłynął okres wynoszący co najmniej 2 lata. Zatem podatek należny z tytułu tej transakcji nie wystąpi. Zwolnienie obejmie również grunt, na którym znajduje się lokal użytkowy, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.
Dyrektor KIS dodał, że podatnik może zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości. Jest to możliwe pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca są czynnymi podatnikami VAT oraz złożą naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że rezygnują ze zwolnienia z podatku.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.237.2019.2.RR