Podatnikami podatku od nieruchomości są nie tylko właściciele danego gruntu czy budynku, ale także użytkownicy wieczyści czy samoistni posiadacze. Jakie kwoty muszą przekazywać urzędowi gminy? O ile wzrosły stawki podatku w 2019?

Stawki podatku w 2019

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa uchwała rada gminy. Górne stawki są jednak znane i nie mogą przekraczać:

• 0,93 zł/m2 powierzchni - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost o 2 gr w stosunku do 2018 r.);
• 4,71 zł/ha powierzchni – od gruntów pod powierzchniowymi wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (wzrost o 8 gr);
• 0,49 zł/m2 powierzchni – od gruntów pozostałych, na przykład pod budynkami mieszkalnymi (wzrost o 1 gr);
• 0,79 zł/m2 powierzchni użytkowej – od budynków mieszkalnych lub ich części (wzrost o 2 gr);
• 23,47 zł/ m2 powierzchni użytkowej – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost o 37 gr).Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości mają obowiązek płacić właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości. W przypadku współwłasności gmina wydaje jedną decyzję w sprawie wysokości podatku. Decyzja dotyczy wszystkich współwłaściciele. Nie ma znaczenia, kto zapłaci podatek — jego opłacenie to solidarny obowiązek podatkowy. Podatek płacą również tzw. posiadacze samoistni, tj. osoby niebędące właścicielami nieruchomości, ale używające jej jak właściciel.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto daną nieruchomość. W przypadku nieruchomości, których budowa nadal trwa, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, gdy budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku przed jego ostatecznym wykończeniem.

Jak i kiedy złożyć druk informacji o nieruchomości?

W ciągu 14 dni od kupna nieruchomości, zakończenia budowy czy uzyskania prawa użytkowania wieczystego należy zawiadomić o tym fakcie urząd gminy właściwy ze względu na lokalizację nieruchomości. W tym celu wypełnia się specjalny formularz (druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych), który w zależności od gminy może przyjmować nieco inną formę, dlatego warto pobrać go bezpośrednio z urzędu lub jego strony internetowej. Dokument należy złożyć także, gdy wysokość płaconego dotychczas podatku ulegnie zmianie, np. w konsekwencji sprzedaży części gruntu. Formularz można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą. Niektóre urzędy pozwalają na przesłanie dokumentu online, warto to sprawdzić na stronie internetowej danej jednostki.

Kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek można zapłacić dopiero po otrzymaniu decyzji gminy o jego wysokości. Podatek od nieruchomości płaci się w ratach kwartalnych, w czterech terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Sytuacja wygląda inaczej jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 złotych – w takim przypadku należy ją uiścić w całości już w pierwszym terminie. Podatek można zapłacić w kasie gminy, u inkasenta lub przelewając określoną kwotę na konto bankowe gminy.