Obiekty kontenerowe to tymczasowe obiekty budowlane, które nie zostały wymienione wprost w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a więc nie można ich uznać za budowle – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła właściciela dużej działki, który wydzierżawił ją firmie, a ta wybudowała na tym terenie kort tenisowy oraz postawiła kontener jako zaplecze techniczne. Kontener nie jest związany trwale z gruntem i nie ma fundamentu. Jest natomiast umeblowany, posiada instalację elektryczną, grzewczą oraz wodno-kanalizacyjną. Firma, która dzierżawi teren, wprowadziła go kontener do ewidencji środków trwałych.
Uważała, że nie ma od niego podatku od nieruchomości, bo kontener nie jest ani budynkiem, ani budowlą. Argumentowała, że nie jest to budynek, bo nie jest on trwale związany z gruntem. Nie jest też budowlą, bo nie został wymieniony w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186). Jest to tymczasowy obiekt budowlany i ani właściciel gruntu, ani dzierżawca nie muszą płacić od niego podatku – uważała firma.
Reklama
Prezydent miasta stwierdził jednak, że co prawda kontenery są wymienione w art. 3 pkt 5 prawa budowlanego w katalogu tymczasowych obiektów budowlanych, ale wykazują cechy podobne do budowli, wskazane w innym przepisie – art. 3 pkt 3 prawa budowlanego. Z tego powodu prezydent miasta uznał, że obiekt kontenerowy jest budowlą, a podatek musi płacić dzierżawca jako władający obiektem.
Zgodził się z nim WSA w Warszawie. Orzekł, że obiekt kontenerowy jest budowlą, a więc jest opodatkowany.

Reklama
Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala wyjaśniła, że obiekty kontenerowe to tymczasowe obiekty budowlane. Brak związania z gruntem nie wyklucza ich opodatkowania jako budowli zajętych na działalność gospodarczą, ale kluczowym warunkiem jest to, by zostały one wymienione wprost w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego.
– Tylko w takim przypadku można mówić, że są budowlą – podkreślił sędzia. Zwróciła uwagę na to, że obiekty kontenerowe nie zostały wymienione ani w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, ani w załącznikach do tej ustawy.
Sędzia dodała, że takie rozumienie przepisów jest zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2011 r. Potwierdził je również NSA w wyroku z 29 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 3835/18).
W innym wyroku dotyczącym tej samej spółki, ale odnoszącym się do opodatkowania kortu tenisowego (wyrok z 31 lipca br., sygn. akt II FSK 2823/17) NSA orzekł, że kort jest budowlą w rozumieniu art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Sąd uznał, że jest to budowla sportowa, wymieniona wprost w prawie budowlanym.
Skutkiem obu wyroków jest to, że kort jest opodatkowany podatkiem od nieruchomości (daninę musi uiścić dzierżawca), a jego zaplecze (obiekt kontenerowy) – nie jest.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2822/17.