Od 1 stycznia 2020 r. wzrośnie stawka podatku od nieruchomości. Dlaczego właściciele mieszkań i domów wraz z nowym rokiem zapłacą wyższy podatek?

To efekt inflacji, która w pierwszym półroczu 2019 wyniosła 1,8 proc. O tyle właśnie wzrosną również stawki podatków i opłat lokalnych w 2020 r. Wskaźnik inflacji publikowany przez GUS to bowiem element niezbędny do wyliczenia stawek maksymalnych podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych: miejscowej, uzdrowiskowej, targowej i reklamowej.

Podatek od nieruchomości, czyli?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane, tj. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami.

Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Podatek od nieruchomości. O ile faktycznie wzrośnie danina?

W 2020 r. właściciele mieszkań i domów zapłacą niewiele więcej niż w 2019 r.. Stawka maksymalna za grunty (klasyfikowane jako pozostałe) wzrośnie bowiem o 1 gr za 1 mkw. powierzchni gruntu (wyniesie 0,5 zł), stawka za mieszkania oraz domy wzrośnie o 2 gr za 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków (wyniesie 0,81 zł). W przypadku działki o powierzchni 1000 mkw. oznacza to wzrost podatku o 10 zł w skali roku, a za 50-metrowe mieszkanie o 1 zł.

Posiadasz miejsce postojowe w budynku? Stawka wzrasta o 15 gr.

Jeśli posiadasz dodatkowo miejsce postojowe w budynku (i jest na nie odrębna księga wieczysta), stawka za nie wzrośnie o 15 gr (wyniesie 8,05 zł) za 1 mkw. powierzchni użytkowej. W rezultacie za 50-metrowe mieszkanie i 20-metrowe miejsce postojowe trzeba więc będzie zapłacić 4 zł więcej niż w 2019 r.

Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców

Z nieco większymi podwyżkami muszą się liczyć przedsiębiorcy. Co prawda w ich przypadku stawka maksymalna za grunty wzrośnie zaledwie o 2 gr (wyniesie 0,95 zł), ale za budynki będzie to podwyżka już o 0,43 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej (stawka wyniesie 23,90 zł). Na przykład firma mająca 200 mkw. powierzchni biurowej będzie musiała zapłacić w przyszłym roku 86 zł więcej podatku.

Górne granice stawek górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2020 r.:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;


2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.Więcej o podatku od nieruchomości 2020 r. dowiesz się z naszego PODCASTU >>