Przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki kapitałowej nie jest dla niej przychodem – potwierdził po raz kolejny NSA. Mimo utrwalonej już linii orzeczniczej, organy podatkowe nie wycofują skarg kasacyjnych w tego typu sprawach.
Spory dotyczą tego, czy wydanie udziałowcom majątku likwidowanej spółki kapitałowej, już po zaspokojeniu wierzycieli, a przed wykreśleniem jej z rejestru, powoduje po jej stronie powstanie przychodu i obowiązek zapłaty CIT. W tej sprawie chodziło o majątek w postaci udziałów, akcji, papierów wartościowych, certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomości i środków trwałych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że od 2015 r. przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki wiąże się z powstaniem przychodu po jej stronie na podstawie art. 14a ustawy o CIT. Z przepisu tego wynika, że podatnik, który reguluje zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), ma przychód w wysokości zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia.
Dyrektor izby powołał się też na uzasadnienie rządowego projektu tamtej nowelizacji. Nie zgodził się ze spółką, że zastosowanie w tej sprawie art. 14a ustawy o CIT będzie prowadzić do podwójnego opodatkowania tej samej wartości, tzn. raz u spółki i drugi raz u wspólników, którzy płacą podatek od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych (np. z dywidendy).
Spółka wygrała w sądach obu instancji. Zarówno WSA w Warszawie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny orzekły, że przekazanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki nie jest objęte zakresem art. 14a ust. 1 ustawy o CIT. Nie ma tu bowiem odpłatności, a przekazanie majątku nie jest wykonaniem zobowiązania.
Uzasadniając wyrok NSA, sędzia Jolanta Sokołowska podkreśliła, że linia orzecznicza w tej kwestii jest już ukształtowana, czego przykładem są wyroki tego sądu: z 31 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 2049/16), z 30 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 2353/16) oraz z 31 stycznia 2019 r. (sygn. akt II FSK 369/17 i II FSK 370/17).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 4 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2439/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia