Kto zapłaci podatek?
Zobligowanymi do uiszczenia podatku od nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami samoistnymi. Podatek od nieruchomości muszą zapłacić także posiadacze zależni nieruchomości będących własnościami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Kogo obejmuje zwolnienie?
Z podatku ustawowo zwolnione są m.in. użytki rolne i lasy (z wyjątkiem przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej), nieruchomości będące własnością (lub w użytkowaniu wieczystym) państw obcych bądź organizacji międzynarodowych oraz te przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych czy misji mających ustawowe przywileje i immunitety.
Ponadto podatku od nieruchomości nie trzeba płacić także za grunty pod wodami powierzchniowymi, grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz pod budowę dróg publicznych czy też nieruchomości zajęte przez organizacje pożytku publicznego na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności.
Rada gminy może drogą uchwały wprowadzić dodatkowe zwolnienia od podatku dotyczące nieruchomości położonych na jej obszarze.


Reklama

Na jakiej podstawie obliczana jest wysokość podatku od nieruchomości?
Podstawą rozliczenia podatku od nieruchomości jest złożenie informacji lub deklaracji do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację danej nieruchomości, budynku i budowli (obowiązek złożenia takiego dokumentu dotyczy również podatników objętych zwolnieniami). Informację lub deklarację można złożyć także przez Internet o ile rada gminy podjęła stosowną uchwałę.
Głównym czynnikiem mającym wpływ na wysokość opłacanego podatku jest zawarta w deklaracji powierzchnia gruntów czy budynków lub wartości budowli. W całym kraju obowiązują identyczne górne limity podatku od nieruchomości zawarte w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast o konkretnej kwocie jaką podatnik będzie zobowiązany zapłacić za 1 m2 decyduje rada gminy, ustalając konkretną wysokość opłaty, która nie może przekroczyć maksymalnych stawek narzuconych przez ministerstwo.

Reklama

Ile płacimy w 2019?
W roku 2019 możemy zapłacić nawet o 1,6% czyli w praktyce o ok. 1-23 gr (w zależności od rodzaju gruntu) więcej niż w roku ubiegłym. W zależności od rodzaju gruntu górne limity stawek na 2019 rok wynoszą:

1. Od gruntów:

a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,

b.pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,

c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,

d.niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a.mieszkalnych0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e.pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli jest procentowa stawka - 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Do kiedy trzeba opłacić podatek?
Osoby fizyczne płacą podatek w 4 proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego ratach. Opłata musi zostać uiszczona do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej muszą natomiast zapłacić podatek w 12 proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego ratach do 15 dnia każdego miesiąca, za styczeń do 31 stycznia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r