Zagraniczny podatek nie jest długiem ani ciężarem odliczanym od masy spadkowej na potrzeby opodatkowania w Polsce – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
To oznacza, że problem podwójnego opodatkowania zagranicznych spadków pozostaje wciąż aktualny i mimo zapowiedzi sprzed kilku lat, nie doczekał się rozwiązań na szczeblu unijnym.
Pytanie zadał Polak, któremu jego brytyjska znajoma chce zapisać w testamencie w przeliczeniu ok. 100 tys. zł. Podatnik uważał, że nie powinien płacić w Polsce podatku od brytyjskiego spadku, bo – jak tłumaczył – podatek od spadku zostanie pobrany przez brytyjskiego fiskusa, a on sam otrzyma majątek w wartości netto.
Innego zdania był dyrektor KIS. Stwierdził, że zagraniczny spadek może być opodatkowany w Polsce, jeżeli w chwili jego otwarcia nabywca był obywatelem polskim lub miał tu miejsce stałego pobytu (art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn).
Dyrektor KIS wyjaśnił, że podstawą opodatkowania jest zasadniczo wartość nabytego majątku, po potrąceniu długów i ciężarów, a te definiuje art. 922 kodeksu cywilnego i uzupełniająco art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn. To oznacza – podkreślił organ – że wydatkiem pomniejszającym podstawę opodatkowania nie jest podatek zapłacony za granicą.
Wskazał ponadto, że Polska i Wielka Brytania nie zawarły umowy międzynarodowej, która regulowałaby kwestie opodatkowania spadków transgranicznych. Dlatego brytyjski spadek podlega ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. A to oznacza, że polski spadkobierca będzie opodatkowany na zasadach określonych dla nabywców z III grupy podatkowej, czyli uwzględni jedynie kwotę wolną w wysokości 4902 zł.
Dyrektor KIS powołał się także na wyrok NSA z 18 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2287/10) dotyczący niemieckiego spadku. Podobne orzeczenie zapadło 18 lipca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1682/15). Opisaliśmy je w artykule „Spadek z Niemiec podwójnie opodatkowany” (DGP nr 138/17).
Nie ziściły się bowiem na razie zapowiedzi Komisji Europejskiej dotyczące potrzeby rozwiązania kwestii podwójnego opodatkowania unijnych spadków.
– W 2011 r. KE opublikowała raporty z określonymi zaleceniami, ale obecnie nie są prowadzone w Komisji działania, które dotyczyłyby kompleksowego uregulowania tej kwestii – mówi Anna Misiak, partner, doradca podatkowy i szef zespołu podatków osobistych i doradztwa dla pracodawców w MDDP.
W komunikacie z 15 grudnia 2011 r. KE wskazała, że opodatkowanie spadków nie jest zharmonizowane w ramach prawa UE, zatem państwa unijne mają prawo swobodnie kształtować własne przepisy w tej dziedzinie, pod warunkiem że nie prowadzi to do dyskryminacji ze względu na obywatelstwo ani do nieuzasadnionych ograniczeń w korzystaniu ze swobód zagwarantowanych w Traktacie o funkcjonowaniu UE.
Co istotne, Komisja uznała, że problemy związane z opodatkowaniem spadków transgranicznych można rozwiązać bez potrzeby harmonizacji przepisów krajowych. Zachęciła natomiast państwa unijne do tego, by współdziałały w celu eliminacji podwójnego opodatkowania spadków transgranicznych w obrębie UE.
– Może to być realizowane albo przez zawieranie umów międzynarodowych albo przez ulepszanie istniejących, krajowych mechanizmów, służących np. przyznaniu ulgi podatkowej – mówi Anna Misiak.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 maja 2019 r., sygn. 0111-KDIB4.4015.42.2019.1.MD