Sfinansowanie budowy i modernizacji szkoły należy uznać za sprawę z zakresu szkolnictwa. Pożyczka na ten cel jest więc wyłączona z podatku od czynności cywilnoprawnych – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła krakowskiej fundacji, której cele statutowe są związane z prowadzeniem i wspieraniem edukacji oraz rozwojem szkolnictwa. Fundacja jest również właścicielem nieruchomości, na której znajduje się budynek szkoły. Oba podmioty postanowiły rozbudować placówkę. Chodziło o wybudowanie nowego budynku, w którym powstaną cztery sale lekcyjne, a także modernizację starego i dobudowę kolejnych dwóch sal. W związku z tym szkoła miała udzielić fundacji pożyczki.
Fundacja uważała, że pożyczka nie będzie opodatkowana PCC, bo zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o PCC, podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne „w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej”.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że podatek jest należny, bo „sprawa”, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o PCC jest pojęciem ogólnym. Natomiast wyłączenia i zwolnienia z podatku należy interpretować ściśle.
Uznał więc, że celem ustawodawcy było wyłączenie z PCC tylko tych czynności, które są dokonywane bezpośrednio w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. Z ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) nie wynika, by wśród zadań realizowanych przez szkoły miała być budowa lub modernizacja budynków szkolnych – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej.
Z taką interpretacją nie zgodziły się sądy. WSA w Krakowie wytknął dyrektorowi IS, że zawęził zakres wyłączenia z opodatkowania PCC, wprowadzając podział czynności na bezpośrednio i pośrednio związane ze sprawami nauki i szkolnictwa, mimo że w przepisie takiego podziału nie ma. Ustawodawca nie zawęził wyłączenia z PCC do spraw np. z zakresu kształcenia. Skoro udzielona pożyczka ma zostać przeznaczona w całości na rozbudowę i modernizację budynku szkoły, by umożliwić prowadzenie w nim nauki, to stanowi ona czynność cywilnoprawną w sprawie szkolnictwa – orzekł krakowski sąd.
Zgodził się z tym Naczelny Sąd Administracyjny. Jak potwierdził sędzia Sylwester Golec, związek umów ze sprawami szkolnictwa nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Wystarczy faktyczny związek, taki jak w tej sprawie.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 9 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 2045/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia