Osoby fizyczne i kupujący jednorazowo do 100 kg lub 100 litrów olejów będą potwierdzać ich nabycie w formie elektronicznej. Wszyscy będą musieli też rejestrować się w urzędzie skarbowym. Hurtownicy dodatkowo będą zgłaszać przewóz fiskusowi, by ten mógł go monitorować.
Zakłada tak przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji pakietu przewozowego, czyli m.in. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz ustawy o podatku akcyzowym.
Zasadniczo osoby fizyczne nie kupują oleju opałowego od podmiotów z innych państw UE, więc nie będą musiały zgłaszać jego przemieszczenia w systemie monitorowania (SENT). Będą musiały natomiast, tak jak dziś, potwierdzać jego odbiór. Obecnie muszą złożyć papierowe oświadczenie. Zastąpi je zgłoszenie elektroniczne. W praktyce będzie to można zrobić za pomocą aplikacji na tablety lub smartfony, która zostanie udostępniona sprzedawcom oleju.
Kupujący (osoby fizyczne) będą też mogli upoważnić sprzedawców do uzupełnienia informacji o odbiorze towaru w ich imieniu. Wtedy ich obowiązki dotyczące poświadczenia nabycia zostaną zredukowane do zera.
Obecnie ustalenie, czy olej opałowy został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem, wymaga od organów analizy papierowych zestawień oświadczeń i kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej.

Handel detaliczny

Również inni nabywcy detaliczni nie będą musieli rejestrować się do systemu monitorowania SENT. Chodzi o olej nabywany w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 30 kg lub 30 litrów i jednorazowo w ilości nieprzekraczającej 100 kg lub 100 litrów.
Projekt przewiduje okres przejściowy do końca marca 2020 r.
Ministerstwo Finansów zrezygnowało z obowiązku rejestracji nabywców w handlu detalicznym, ponieważ doszło do wniosku, że jest to niewielka część obrotu olejem i ryzyko utraty dochodów przez budżet państwa jest w tym przypadku niskie.
Wystarczy, że zarejestrowany będzie sprzedawca detaliczny (pośredniczący podmiot olejowy). Będzie on musiał prowadzić rejestr sprzedaży.

W hurcie

Monitorowany za pomocą systemu SENT będzie natomiast transport większych ilości olejów opałowych. Oznacza to rozszerzenie tego obowiązku informacyjnego. Dziś jest nim objęty przewóz olejów opałowych przekraczających 500 litrów, a także innych towarów wrażliwych (paliw, olejów rzepakowych, suszu tytoniowego, skażonego alkoholu).

Konieczna rejestracja

Konsumenci oleju opałowego (osoby prywatne i firmy dystrybucyjne) będą musieli jednak zarejestrować się (np. elektronicznie) we właściwym urzędzie skarbowym, jako „zużywający podmiot olejowy”. Obowiązkiem rejestracji będą objęci również sprzedawcy (czyli pośredniczące podmioty olejowe).
W praktyce zarejestrować będzie można się bezpośrednio w urzędzie lub w formie elektronicznej, za pomocą formularza, który zostanie udostępniony na stronie puesc.gov.pl.
Nabywcy będą też musieli składać w elektronicznej bazie SENT oświadczenia, że zużyją olej do celów opałowych. Dzięki temu sprzedawcy zostaną zwolnieni z obowiązku pobierania od nich papierowych oświadczeń o przeznaczeniu tego wyrobu do celów opałowych. Potwierdzenie odbioru oleju opałowego w rejestrze zgłoszeń będzie uznawane za złożenie takiego oświadczenia.

Konsekwencje błędów

Rząd nie przewiduje w projekcie zmiany stawki akcyzy za olej opałowy. W dalszym ciągu będzie to 232 zł za 1 tys. litrów. Natomiast podatnik, który nie dopełni formalności lub popełni błędy w oświadczeniu, będzie mógł ponieść – tak jak obecnie – surowe konsekwencje. Jeśli podczas kontroli organy stwierdzą nieprawidłowości, będą mogły domagać się zapłaty za olej według sankcyjnej stawki w wysokości 1822 zł za 1 tys. litrów.

Terminy i przepisy przejściowe

Nowelizacja ma wejść w życie 1 września br., ale zgodnie z projektem firmy będą mogły przesyłać zgłoszenia rejestracyjne wcześniej.
Dodatkowo projekt przewiduje okres przejściowy, co oznacza że do końca marca 2020 r. podmioty obracające olejem opałowym będą mogły stosować dotychczasowe regulacje, a więc przyjmować od nabywców papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych i składać miesięczne zestawienia tych oświadczeń do urzędu skarbowego.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji m.in. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz ustawy o podatku akcyzowym (UA39) – przyjęty przez rząd