Wsparcie należy wliczać do podstawy opodatkowania tylko wtedy, gdy ma wpływ na cenę towarów i usług. Jeśli nie ma takiego związku, to również nie ma VAT – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Sprawa dotyczyła publicznej uczelni, która kształci kadrę oficerską m.in. do ochrony przeciwpożarowej. Placówka jest czynnym podatnikiem VAT i liderem konsorcjum powołanego do realizacji projektu badawczo-rozwojowego.
W ramach przedsięwzięcia ma zostać stworzony system do zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych. Jego celem będzie m.in. wspomaganie osób prowadzących akcje ratownicze w muzeach, ochrona i zabezpieczanie dzieł sztuki np. w trakcie pożaru oraz zmniejszanie ryzyka jego wstąpienia. Koszty projektu ma pokryć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), natomiast uczelnia nie może na nim nic zarobić. W trakcie realizacji projektu mogą powstawać autorskie prawa majątkowe do utworów (np. programów komputerowych), które uczelnia będzie przenosić nieodpłatnie na Skarb Państwa. W sprawie chodziło o to, czy dotacja z NCBiR będzie opodatkowana VAT. Sporna była też kwestia doliczania podatku w przypadku przenoszenia praw autorskich i odliczania VAT od zakupów towarów i usług wykorzystanych do realizacji projektu.
Reklama
Szkoła stała na stanowisku, że dotacja od NCBiR na pokrycie kosztów przedsięwzięcia nie będzie wpływała na cenę usługi, a więc będzie poza VAT. Do podstawy opodatkowania mogą być wliczane tylko takie dotacje, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług świadczonych przez podatnika. Zdaniem uczelni, VAT nie wystąpi też w przypadku nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich na Skarb Państwa (nie dojdzie ani do odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług). Nie można też traktować przeniesienia praw autorskich jako nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, podatek może wystąpić jedynie w przypadku świadczeń realizowanych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (uczelnia przenosiłaby prawa w ramach działalności gospodarczej). Jednocześnie podatnik uważał, że nie będzie mógł odliczać VAT od nabywanych towarów i usług wykorzystywanych do projektu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że kwota dotacji będzie wchodziła do podstawy opodatkowania VAT. Twierdził, że środki otrzymane od NCBiR to „zapłata od osoby trzeciej”, a ich rozdysponowanie między uczestników konsorcjum będzie świadczeniem usługi. Również przekazanie praw autorskich na rzecz Skarbu Państwa będzie opodatkowanym świadczeniem usług, bo istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem a otrzymanym od osoby trzeciej wynagrodzeniem w zamian za przekazanie praw autorskich. Zdaniem dyrektora KIS uczelnia nie będzie mogła odliczyć VAT jedynie w części, w jakiej ponoszone wydatki będą mogły zostać przypisane do jej działalności opodatkowanej. Jeśli szkoła nie będzie w stanie tego określić, powinna zastosować proporcję wynikającą z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.
WSA w Warszawie nie zgodził się z fiskusem i przyznał rację uczelni.
Sędzia Piotr Dębkowski wyjaśnił, że sporna dotacja nie wpływa na podstawę opodatkowania, ponieważ skarżąca nie świadczy usług. Natomiast VAT mógłby wystąpić tylko wtedy, gdyby cena usługi lub towaru zależała od kwoty dotacji. Jedynym świadczeniem ze strony uczelni może być przeniesienie praw autorskich na Skarb Państwa, ale będzie ono nieodpłatne i jest związane z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że również w tym przypadku nie powstaje VAT. Jednocześnie szkoła nie będzie mogła odliczać podatku.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 25 kwietnia 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2350/18.