Mamy w gminie wątpliwości, czy dobrze zaksięgowaliśmy wpływy według klasyfikacji budżetowej. W jednym przypadku chodzi o opłaty za parkowanie (dział 600, rozdział 60095 i paragraf 0690), w drugim o dotacje WFOŚGW na cele związane z azbestem (rozdział 90002, paragraf 2440). Czy popełniono jakieś błędy?
Wskazane przez gminę sposoby klasyfikacji budżetowej obu wspomnianych wpływów są z dużym prawdopodobieństwem wadliwe. Jeśli chodzi o środki pochodzące z opłat za parkowanie, przytoczyć należy oznaczenie sugerowanej przez gminę klasyfikacji budżetowej. Mianowicie te, które są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – dział 600 to: Transport i łączność, rozdział 60095 to: Pozostała działalność, paragraf 0690 to: Wpływy z różnych opłat. Jak już wyżej wskazano, sposób klasyfikacji, jaki dokonano w urzędzie w odniesieniu do oznaczenia rozdziału i paragrafu, nie jest właściwy w stosunku do wpływów tego rodzaju. Należy więc poszukać adekwatnych rozwiązań wynikających z ww. rozporządzenia.
W tym zaś zakresie na uwagę zasługuje rozdział 75168 –„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”). Natomiast jeśli chodzi o paragraf, to oznaczony jako 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”. Podsumowując, kompleksowa klasyfikacja budżetowa ww. opłat należnych gminie powinna być ujęta w paragrafie oznaczonym jako par. 0490, w rozdziale 7618 i w dziale 600 – zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia.