Mamy w gminie wątpliwości, czy dobrze zaksięgowaliśmy wpływy według klasyfikacji budżetowej. W jednym przypadku chodzi o opłaty za parkowanie (dział 600, rozdział 60095 i paragraf 0690), w drugim o dotacje WFOŚGW na cele związane z azbestem (rozdział 90002, paragraf 2440). Czy popełniono jakieś błędy?
Wskazane przez gminę sposoby klasyfikacji budżetowej obu wspomnianych wpływów są z dużym prawdopodobieństwem wadliwe. Jeśli chodzi o środki pochodzące z opłat za parkowanie, przytoczyć należy oznaczenie sugerowanej przez gminę klasyfikacji budżetowej. Mianowicie te, które są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – dział 600 to: Transport i łączność, rozdział 60095 to: Pozostała działalność, paragraf 0690 to: Wpływy z różnych opłat. Jak już wyżej wskazano, sposób klasyfikacji, jaki dokonano w urzędzie w odniesieniu do oznaczenia rozdziału i paragrafu, nie jest właściwy w stosunku do wpływów tego rodzaju. Należy więc poszukać adekwatnych rozwiązań wynikających z ww. rozporządzenia.
W tym zaś zakresie na uwagę zasługuje rozdział 75168 –„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”). Natomiast jeśli chodzi o paragraf, to oznaczony jako 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”. Podsumowując, kompleksowa klasyfikacja budżetowa ww. opłat należnych gminie powinna być ujęta w paragrafie oznaczonym jako par. 0490, w rozdziale 7618 i w dziale 600 – zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia.
Odrębnej oceny wymaga klasyfikacja budżetowa dotacji pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina wskazuje, że zastosowała rozdział 90019, czyli „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, natomiast paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat”. W kontekście tego typu wpływów należało zastosować zarówno inny rozdział, jak i inny paragraf klasyfikacji. Mianowicie, właściwym rozdziałem jest w tym przypadku rozdział 90002, czyli „Gospodarka odpadami”, natomiast właściwy jest paragraf 2440, oznaczony jako „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”. Działem odpowiednim będzie dział 900, czyli „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
Podsumowując ten wątek, kompleksowa klasyfikacja budżetowa ww. dotacji powinna być ujęta w paragrafie oznaczonym jako par. 2440, w rozdziale 90002 i w dziale 900.
W obu przypadkach gmina naruszyła więc postanowienia wskazanego aktu wykonawczego, bowiem zastosowała nieodpowiednią klasyfikację budżetową. Warto jednak dodać, że jest to tylko sposób interpretacji ww. regulacji prawnych, a uprawnionym ustawowo organem do zajęcia stanowiska w przedmiotowej kwestii jest regionalna izba obrachunkowa. Dlatego warto z skierować zapytanie do właściwej miejscowo izby, która na mocy art. 13 pkt 11 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych jest umocowana do udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, w tym gmin.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).
Ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561).