Dopłaty do kształcenia pracowników młodocianych to nie dotacja celowa, tylko dofinansowanie z Funduszu Pracy, które nie jest zwolnione z PIT – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W konsekwencji – wyjaśnił – pracodawca powinien zaliczyć taką pomoc finansową do przychodów z działalności gospodarczej.
Spytał o to przedsiębiorca, który w latach 2013–2018 uzyskał pomoc de minimis na podstawie decyzji urzędu gminy oraz wojewódzkiego komendanta Ochotniczych Hufców Pracy. Chodziło o dofinansowanie kosztów zatrudnienia młodocianego pracownika, z którym podatnik zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Przedsiębiorca był przekonany, że otrzymywał dotacje zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT.
Dyrektor KIS był innego zdania. Wyjaśnił, że w przepisie tym chodzi o dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub samorządów. Tymczasem dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Środki te przekazywane są na wyodrębniony rachunek urzędu wojewódzkiego, a wojewoda przekazuje je następnie na wyodrębniony rachunek gminy. Wynika to z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1265). Analogiczne regulacje znajdują się w prawie oświatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)
Oznacza to, że w sprawie ma zastosowanie art. 70b ust. 8 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457) oraz art. 122 ust. 8 prawa oświatowego. Wynika z nich, że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nie jest dotacją celową, zwolnioną z PIT – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.456.2018.1.MR