Działalność duchownych w służbach mundurowych i urzędach jest już powszechna. Mimo to, zatrudnianie kapelanów w jednostkach państwowych, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, wciąż jest przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich.

„Kwestie związane z finansowaniem Kościoła i innych związków wyznaniowych de facto nie są uregulowane. Taka sytuacja wywołuje dyskusje, w jakiej wysokości i jak Kościół i inne związki wyznaniowe są w Polsce finansowane” – pisze poseł Marek Sowa w interpelacji do Ministerstwa Finansów. Pyta także o obecność duchownych w skarbówce i koszt ich zatrudnienia.

Dlaczego księża służą w Krajowej Administracji Skarbowej? Na ich obecność wskazuje art. 10 ustawy o KAS, zgodnie z którym „działalność duszpasterska w KAS jest prowadzona na podstawie porozumienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami Kościoła lub związku wyznaniowego.”

Szef Krajowej Administracji Marian Banaś w odpowiedzi na pytanie posła nie mówi wprost o kwocie zarobków księży w skarbówce. Powołuje się natomiast na znowelizowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 360). W akcie wypisane są wartości mnożników, w oparciu o które ustala się zasadnicze wynagrodzenie pracowników skarbówki.

Mnożnik kwoty bazowej na stanowisku kapelana ma wartość od 2,321 do 3,400. By oszacować wysokość wynagrodzenia, należy sięgnąć do ustawy budżetowej, która w art. 9 wskazuje na kwotę bazową funkcjonariuszy KAS. Ta wynosi 1 701,09 zł. W związku z powyższym, najniższe wynagrodzenie służby kapelana to ponad 3,9 tys. zł brutto, zaś maksymalne 5,7 tys. zł brutto.

Jak zaznacza szef KAS, w 2018 r. w Krajowej Administracji Skarbowej służbę pełniło 9 kapelanów. Łączny koszt ich zatrudnienia w 2018 r. wyniósł 495 tys. zł. Jak wskazuje są to koszty uposażeń, nagród, świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej oraz koszty delegacji). 456 tys. zł to łączna kwota uposażeń księży. Można zatem łatwo wyliczyć, że roczne wynagrodzenie kapelana to średnio 55 tys. zł. Zatem średnia, miesięczna pensja brutto w 2018 roku wyniosła 4,5 tys. zł.

Odpowiedź na interpelację nr 30400 w sprawie finansowania wynagrodzeń osób duchownych zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 18 kwietnia 2019 roku.