Jestem przedsiębiorcą zajmującym się odsprzedażą towarów i korzystam z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ewidencję podatkową prowadzę we własnym zakresie. Słyszałem, że od 2019 r. wprowadzono dla ryczałtowców uproszczenia w formalnościach dokumentacyjnych. Z jakich obowiązków mogę zrezygnować w tym roku?Dotychczas prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której podatnik uzyskiwał przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wiązało się z koniecznością wypełnienia większych niż obecnie obowiązków ewidencyjnych. Z 1 stycznia 2019 r. ustawodawca – w ramach ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244) – zrezygnował z niektórych obowiązków wobec podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Do końca 2018 r. podatnik opodatkowany ryczałtem był obowiązany prowadzić ewidencję wyposażenia, w której należało ujmować rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, których wartość początkowa, w rozumieniu art. 22g ustawy o PIT, przekraczała 1500 zł. Od 2019 r., w związku ze znowelizowanym brzemieniem art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia został zniesiony. Obowiązkiem podatnika nadal jest prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli posiada składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia do majątku trwałego.
Do końca 2018 r. podatnik opodatkowany ryczałtem, który zatrudniał pracowników i wypłacał im należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o PIT, był zobowiązany prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników. Karta przychodów, poza danymi identyfikującymi danego pracownika, zawierała dane kwotowe, dotyczące wypłaconego wynagrodzenia, wpływające na wysokość ustalonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z 1 stycznia 2019 r. obowiązek prowadzenia imiennych kart przychodów został zniesiony. Ustawodawca uznał, że rezygnacja z obowiązku prowadzenia kart przychodów w żaden sposób nie wpłynie na obowiązek poboru i odprowadzenia przez przedsiębiorców jako płatników zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy.
Dotychczas podatnik opodatkowany zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych był zobowiązany sporządzać spis z natury, np. na koniec każdego roku podatkowego. Spisem należało objąć m.in. towary handlowe, materiały (surowce), produkcję w toku, wyroby gotowe itp., wyceniane następnie zasadniczo według cen zakupu w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury. Spis należało wpisać do ewidencji przychodów lub – w przypadku wpisania go do ewidencji jedną pozycją ‒ przechowywać łącznie z ewidencją przychodów. Od 2019 r. zlikwidowano obowiązek sporządzania spisu z natury na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Pozostał natomiast obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności w razie likwidacji działalności bądź w razie wystąpienia wspólnika ze spółki w sposób określony przez art. 24 ust. 3a ustawy o PIT.
Zmiany stanowią odciążenie od obowiązków, których dotychczasowe wykonywanie nie przynosiło istotnych korzyści ani przedsiębiorcy, ani fiskusowi. Obecnie podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 52 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).