Centralny Ośrodek Sportu nie skorzysta ze zwolnienia podatkowego od nieruchomości, nawet gdy czasami bezpłatnie udostępnia obiekty stowarzyszeniom działającym na rzecz kultury fizycznej młodzieży – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Chodzi o spór pomiędzy burmistrzem Władysławowa a Centralnym Ośrodkiem Sportu w Cetniewie. Ośrodek złożył wniosek o interpretację w 2016 r., a więc już po nowelizacji ustawy o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) wprowadzającej przepis, z którego wynika, że działalność COS polegająca na utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowymi oraz przygotowywaniu kadry olimpijskiej do udziału w różnego rodzaju mistrzostwach nie stanowi działalności gospodarczej (art. 29 ust. 1a–b).
1 stycznia 2016 r. znowelizowano też art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.). Przed zwrotem „na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia” pojawiło się wtedy słowo „wyłącznie” . Od tej pory przepis mówi, że: „zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży (w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu), z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży”.
Reklama
COS w Cetniewie uważał, że ma prawo do tego zwolnienia, bo nie dość, że nieodpłatnie udostępnia obiekty stowarzyszeniom, to sam jest podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Podkreślał, że jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną do realizacji zadań publicznych. Co prawda – przyznał – może prowadzić pewnego rodzaju działalność polegającą np. na odpłatnym udostępnianiu hal i obiektów mieszkańcom i turystom, ale skoro zarobione pieniądze przeznacza na realizację zadań publicznych, to trudno uznać, że jest przedsiębiorcą nastawionym na zysk.
Burmistrz Władysławowa nie zgodził się jednak na zwolnienie z podatku od nieruchomości. Podkreślił, że działalność COS polegająca na wykorzystywaniu bazy organizacyjno-technicznej i noclegowej do świadczenia usług turystyki i rekreacji ruchowej jest właśnie działalnością gospodarczą. Stwierdził więc, że wykorzystywanie obiektów do tej działalności i okazyjne ich udostępnianie stowarzyszeniu, nie pozwala skorzystać ze zwolnienia.
Rację przyznały mu sądy obu instancji. Zarówno WSA w Gdańsku, jak i Naczelny Sąd Administracyjny orzekły, że zwolnienie jest przewidziane tylko dla tych budynków, które są zarezerwowane do działalności podstawowej COS (niebędącej działalnością gospodarczą) oraz budynków, które są udostępniane na wyłączność stowarzyszeniom. Jeżeli natomiast grunt lub budynek jest wykorzystywany do prowadzenia działalności wśród dzieci i młodzieży i jednocześnie udostępniany odpłatnie, to zwolnienia z podatku nie ma.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 2 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1162/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia