Jest też zamieszanie z terminem dla członków zarządu.
Nieporozumienie wywołały wyjaśnienia opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Księgowi zastanawiają się, czy członkowie zarządu mogą podpisać sprawozdanie po 31 marca. Wprawdzie resort nie przyznaje tego wprost, ale z informacji, jakie dostajemy od czytelników, wynika, że niektórzy takie wnioski wyciągnęli.
MF wyjaśniło, jaką datę należy przyjąć za datę sporządzenia sprawozdania finansowego. Stwierdził, że data sporządzenia rocznego raportu w postaci elektronicznej to data, kiedy główny księgowy (tj. osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) ujął zdarzenia mające wpływ na kształt sprawozdania, znane jednostce w tej właśnie dacie.
Resort posłużył się przy tym następującym przykładem:
  • główny księgowy podpisał sprawozdanie spółki w 26 marca 2019 r.
  • pierwszy wiceprezes podpisał je 27 marca 2019 r.
  • prezes zarządu (ostatnia osoba zobowiązana do złożenia podpisu) podpisał dokumenty 29 marca 2019 r.
I wskazał, że sprawozdanie finansowe spółki zostało sporządzone na 26 marca 2019 r. Czytelnik, który napisał do naszej redakcji, wskazał, że wprawdzie MF podało przykład z marca, ale wynika z niego, że zarząd może podpisać sprawozdanie później, niekoniecznie w tym miesiącu (byleby główny księgowy podpisał je do 31 marca).
Z taką wykładnią nie zgadza się jednak Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. Jej zdaniem zarząd musi podpisać roczny raport do końca marca. Wszystko rozbija się o interpretację art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem ”kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy„.
– Oznacza to, że zarząd musi przyjąć swoje zdanie na temat sytuacji jednostki zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego, żeby przedstawić je właściwym organom – wyjaśnia ekspertka. Dodaje, że odbywa się to, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy, przez podpis całego zarządu pod sprawozdaniem.
Agnieszka Baklarz wyjaśnia, że data w polu XML to data podpisu ”głównego księgowego„, ale podpis zarządu jest elementem niezbędnym i też musi być złożony do końca marca.
Kiedyś nie było wątpliwości, że sporządzone raporty roczne podpisuje zarówno główny księgowy, jak i członkowie zarządu do końca tego miesiąca (w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego). Praktyka jednak często odbiegała od tego i zdarzało się, że roczne raporty – mimo że nie zezwala na to ustawa o rachunkowości – były przygotowywane i podpisywane później. Podpis pod papierowym sprawozdaniem można było bowiem nanieść odręcznie. Dziś jednak to niemożliwe.